Integration och etablering

Den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län slår fast att länet ska skapa bra förutsättningar för inflyttade människor, oavsett bakgrund, att stanna i vår region, ett etablera sig på arbetsmarknaden och aktivt engagera sig i samhällsutvecklingen.

Kalmar län har en åldrande befolkning och behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla kring det som idag skapar obalans i befolkningsstrukturen. Ett sätt är att intensifiera arbetet kring ökad inflyttning och arbetskraftsinvandring samt introduktion av nyanlända. Den mångfald som människor med utländsk bakgrund tillför vår region är viktig för vår regions utveckling inte minst för kompetens- och arbetskraftsförsörjning och för utvecklingen av vår kultur.

Genom integrationsstrategin för Kalmar län som antogs 5 juni 2013 kraftsamlar aktörer i länet för ett ökat regionalt strategiskt arbete kring bättre integration. Genom samverkan ska vi gemensamt se till att Kalmar län blir ett län, där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda, och därmed väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. För att uppnå detta krävs att attityder förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens utveckling. 

Integrationsstrategin samordnas av Länsstyrelsen i Kalmar län.