Styrelsen 16 februari 2017

Tid: 09.00-15.00
Plats: Emmaboda Folkets Hus, Emmaboda

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Välkommen till Emmaboda kommun
Ann-Marie Fagerström

5. Craftsamling Oskarshamn
Peter Wretlund och Rolf Persson

Information från regiondirektören och kansliet

6. Aktuella frågor för regional utveckling
Helena Nilsson

7. Aktuellt angående regionbildning
Helena Nilsson

8. Fördelning av 1.1 medel 2017
Camilla Håkansson

9. Företagsstöd
Thomas Tiger

10. Yttrande – Remiss av betänkandet En svensk flygskatt
Carolina Gunnarsson

11. Klimatsamverkan Kalmar län
Carolina Gunnarsson

12. Sydsvenska prioriteringar – utifrån positionspappret
Carolina Gunnarsson

13. Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län
Magnus Hammarstedt

Gruppmöten

Beslutsärenden

Rund och gränslös region

14. Yttrande – Remiss av betänkandet En svensk flygskatt

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna yttrandet.

15. Yttrande – Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling

Förslag till beslut:
Styrelsen beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna yttrandet.
Omedelbar justering

16. Generell delegation till regiondirektör att avstå från att yttra sig angående lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om generell delegation till regiondirektör att avstå från att yttra sig angående lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter.

17. Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge i uppdrag till kansliet att utarbeta förslag till en modell för bredbandsutbyggnad för Kalmar län under 2017 och att ett förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad finns för beslut senast i mars 2018.

18. Sydsvenska prioriteringar – utifrån positionspapperet

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna Sydsvenska prioriteringar utifrån Positionspapperet.

Miljö i balans

19. Klimatsamverkan Kalmar län – handlingsplan 2017

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta Klimatsamverkan Kalmar läns handlingsplan för år 2017 samt godkänna redovisningen för 2016.

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

20. Beslut om fördelning av 1:1 medel 2017

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att inom en beslutsram på 50 miljoner kronor indikativt avsätta 34 miljoner kronor till projektbidrag och 15 miljoner kronor till företagsstöd, samt 1 miljon kronor för uppföljnings- och utvärderingsinsatser.

21. Inriktning på företagsstöd 2017

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att utvidga konsultchecken för digitalisering till att även inbegripa stöd till investeringar i genomförande av digitaliseringsinsats.

Valärenden

22. Ersättare för Ragnar Olsson (V) på följande uppdrag:
• Ledamot styrelsen för Kumulus
• Ledamot Pensionärsrådet
• Ledamot i styrgruppen för Fryshusets etablering i länet
• Ledamot i styrgruppen för projektet Universitets- och högskoleutveckling i norra Kalmar län
• Ledamot i styrgrupp för samarbetet med Cape Winelands District Municipality
• Ersättare i Euroregion Baltics styrelse

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att utse Lena Granath (V) till ledamot styrelsen för Kumulus, ledamot Pensionärsrådet, ledamot i styrgruppen för Fryshusets etablering i länet, ledamot i styrgruppen för projektet Universitets- och högskoleutveckling i norra Kalmar län, ledamot i styrgrupp för samarbetet med Cape Winelands District Municipality och ersättare i Euroregion Baltics styrelse.

23. Delegationsärenden

24. Rapporter

25. Anmälningsärenden

A. Arbetsutskottets protokoll från den 26-27 januari
B. Granskning av löner och ersättningar, från revisorerna
C. E22 förbi Söderköping, svar från Trafikverket
D. E22 förbi Söderköping, svar från Näringsdepartementet
E. "Huset fullt" – Krisledning i Hultsfreds kommun
F. Regeringsbeslut inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 regional tillväxt och 22 Kommunikationer
G. Regeringsbeslut – Uppdrag respektive erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer
H. Regeringsbeslut – Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020
I. Arbetsutskottet har valt Lena Granath (V) som Ansvarig kontaktpolitiker – Kina och Sydafrika, Ansvarig kontaktpolitiker – Välfärdsfrågor (Integration, jämställdhet, befolkning, Nka), Ansvarig kontaktpolitiker – Ungdomsfrågor, Ansvarig kontaktpolitiker – CaSYPoT – Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation, Ansvarig kontaktpolitiker – Lärandefrågor

26. Övriga ärenden
27. Nästa möte

30 mars, Campus Hultsfred, Hultsfred

Samlingsdokument