Styrelsen 26 oktober

Tid:     Kl 09.00-12.30, därefter lunch. Fika serveras från kl. 08.30.

Plats: Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Välkommen till Kalmar kommun
Johan Persson

Information från regiondirektören och kansliet

5. Delårsrapport 2017
Helena Nilsson, Tina Erlandsson

6. Aktuellt angående bildande av regionkommun och kommunförbund
Helena Nilsson

7. Aktuella frågor för regional utveckling
Helena Nilsson

8. Infrastruktur
Ulf Nilsson, Harald Hjalmarsson, Helena Nilsson, Lina Andersdotter

Gruppmöten

Beslutsärenden

Administration

9. Delårsrapport 2017
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2017.

Övergripande

10. Hantering av tillkommande kostnader i samband med bildandet av region och kommunförbund
Förslag till beslut:
Tillkommande kostnader förenade med bildandet av region respektive kommunförbund särredovisas för att kunna beaktas vid likvidering av regionförbundet och därmed göra det möjligt att avräknas på vad som ska delas ut till respektive organisation.

11. Rekrytering av chef till kommande kommunförbund
Förslag till beslut:
Regionförbundet bistår kommunerna i processen med rekrytering av chef för kommande kommunförbund.
Anställningen placeras på regionförbundet i avvaktan på att kommunförbundet är konstituerat.
Styrelsen uppdrar åt kommunerna att utse en rekryteringsgrupp.

Rund och gränslös region

12. Yttrande – Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 för Östergötlands län
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med upprättat förslag att lämna yttrande på förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Östergötlands län.

13. Delegationsärenden

14. Rapporter

15. Anmälningsärenden
A. Arbetsutskottets protokoll 171005
B. Regeringsbeslut - Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

16. Tema Digitalisering

Kenny Håkansson, ägare, Arkimera
Magnus Axelsson, VD, Lackeby Products AB
Mikael Ekström, digital rådgivare, Tieto samt projektledare Digital acceleration

17. Övriga ärenden

18. Nästa möte
7 december, Oskarshamns folkhögskola, Oskarshamn