Styrelsen 1 juni

Tid: 09.00-15.00
Plats: Ekerum Resort Öland, Borgholm

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Välkommen till Borgholms kommun
Ilko Corkovic

Information från regiondirektören och kansliet

5. Regional transportplan 2018-2029
Lina Andersdotter

6. Regional utvecklingsstrategi, RUS
Helena Nilsson, Johan Engdahl, Camilla Håkansson, Charlotte G Brynielsson,
Lina Andersdotter

7. Tema besöksnäringen
Besöksnäringen 2.0
Karin Ekebjär, Turismsamordnare
Att bedriva en camping när det är vattenbrist
Lasse Sörenson, Saxnäs Camping på Öland
Positioneringsanalys för Kalmar län
Johan Orbe och Cecilia Månsson, Kantar SIFO

8. Aktuella frågor för regional utveckling
Helena Nilsson

Gruppmöten

Beslutsärenden

Administration

9. Internkontrollplan 2017
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottet förslag till plan för intern kontroll 2017.

10. Attestregler
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner attestreglerna.

Rund och gränslös region

11. Regional transportplan 2018-2029
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar om samråd för Regional transportplan 2018-2029.

12. Generell delegation för detaljplaner
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att regionförbundet ska besvara kommunernas samrådsremisser angående detaljplaner i de fall där det berör frågor av regionalt intresse och i annat fall avstå. Styrelsen delegerar till regiondirektören att avgöra om frågan är av regionalt intresse.

13. Yttrande – Förslag till trafikplan för Linköpings innerstad
Förslag till beslut:
Styrelsen har ingen erinran på förslag till Trafikplan för Linköpings innerstad.

14. Yttrande – förslag till tillägg till översiktsplanen för Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun
Förslag till beslut:
Styrelsen har ingen erinran på Förslag tillägg till översiktsplanen för Miljö- och riskfaktorer i Linköping kommun.

15. Yttrande – Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att lämna följande yttrande till Oskarshamns kommun som svar på remissen Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun.

16. Yttrande – Riktlinjer för bostadsförsörjning Kalmar kommun
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att lämna följande yttrande till Kalmar kommun som svar på remissen Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Miljö i balans

17. Yttrande – Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft
Förslag till beslut:
Styrelsen yttrar sig enligt arbetsutskottets förslag.

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

18. Yttrande – Riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete
Förslag till beslut:
Styrelsen yttra sig enligt arbetsutskottets förslag.

Övergripande

19. Regional utvecklingsstrategi, RUS – Första utkast
Förslag till beslut:
Styrelsen ställer sig bakom fortsatt tidsplan för framtagande av RUS samt förslag om målbild, prioriterade utvecklingsområden och strategier.

20. Ägardirektiv, Kommunernas Hus i Kalmar AB med anledning av regionförbundets likvidation
Förslag till beslut:
Styrelsen erbjuder ett kommande kommunförbund i Kalmar län att köpa aktierna i Kommunernas hus i Kalmar AB vid samma tidpunkt som det bildas.

Styrelsen föreslår Landstinget i Kalmar län att teckna temporär förlängning av hyresavtal med KHAB med syfte att undvika omflyttning i flera steg. Detta utifall de ordinarie lokalerna för "Regionens hus" inte beräknas vara färdigställda då Region Kalmar län bildas.

21. Ägarförhållande i bolaget IT-plattform Småland & Öland AB
Förslag till beslut:
Styrelsen delegerar till arbetsutskottet att besluta om att köpa 50% av Småland Turisms AB aktier i IT-plattform Småland & Öland AB.

Valärenden

22. Delegationsärenden

23. Rapporter

24. Anmälningsärenden

A. Arbetsutskottets protokoll 2017-04-11 och 2017-05-17
B. Revisionsrapport och revisionsberättelser från PWC och regionförbundets förtroendevalda revisorer
C. Brysselkontoret verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2016
D. Nedtagning av kopparnätet, svar från Post- och Telestyrelsen och Telia
E. Action plan ERB
F. Skrivelse om Capellagården

25. Övriga ärenden

26. Nästa möte
14 september, Pukeberg, Nybro