Regionförbundets styrelse

Möte 7 december

Tid:     Kl 09.00-15.00. Fika serveras från kl. 08.30.

Plats: Oskarshamns folkhögskola, Oskarshamn

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Välkommen till Oskarshamns kommun
Peter Wretlund

5. Digitalisering av det offentliga Sverige
Therese Kristensson, Enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet

6. När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna
Mikael Karlsson, enhetschef teknik och utveckling, socialförvaltningen Trelleborgs kommun

Information från regiondirektören och kansliet

7. Verksamhetsplan och budget 2018
Helena Nilsson, Tina Erlandsson

8. Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029
Lina Andersdotter

9. Yttrande – Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Lina Andersdotter

10. Aktuellt angående bildande av regionkommun och kommunförbund
Helena Nilsson

11. Aktuella frågor för regional utveckling
Helena Nilsson

12. Regional skogsstrategi Småland
Malin S Pettersson, Länsstyrelsen

Gruppmöten

Beslutsärenden

Administration

13. Verksamhetsplan och budget 2018

Förslag till beslut:
Styrelsen antar verksamhetsplan och budget för 2018.

14. Internkontrollplan 2018

Förslag till beslut:
Styrelsen fastställer plan för intern kontroll 2018.

15. Annonsering av kungörelser i ortstidningar

Förslag till beslut:
Styrelsen avstår från annonsering av kungörelser i ortstidningar.

16. Direktörsinstruktion

Förslag till beslut:
Styrelsen fastställer instruktionen för regiondirektören.

17. Ägandet i Kommunernas Hus i Kalmar AB

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att sälja samtliga aktier i KHAB till det kommande kommunförbundet i Kalmar län för bokfört värde, det vill säga 500 000 kr.
Överlåtelsen sker omgående efter att kommunförbundet har bildats.
Lånet till KHAB sägs upp för inlösen i samband med aktieöverlåtelsen.

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

18. Regional skogsstrategi Småland

Förslag till beslut:
Styrelsen ställer sig bakom regional skogsstrategi Småland inklusive handlingsplan 2018-2020 med tillägg av följande synpunkter: Äganderätten ska lyftas tydligare och skogsstrategin ska ta med ett hållbart skogsbruk i ett förändrat klimat.

19. Handlingsprogram Trästrategin fas 3

Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner handlingsplanen för Träprogram för utveckling av den trärelaterade industrin i Småland 2018-2020.

Rund och gränslös region

20. Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029

Förslag till beslut:
Styrelsen antar Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029, samt föreslår att även landstingsstyrelsen ställer sig bakom planen.

21. Yttrande – Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Förslag till beslut:
Styrelsen lämnar synpunkter på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 i enlighet med upprättat förslag.

22. Delegationsärenden

23. Rapporter

24. Anmälningsärenden

A. Arbetsutskottets protokoll 171123
B. Skrivelse gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin
C. Inspel till 8 gruppen

25. Övriga ärenden

26. Nästa möte
8 februari 2018, Staby Gårdshotell, Högsby