Regionförbundets styrelse

Möte 14 september

Tid:     Kl 09.00-15.00. Fika serveras från kl. 08.30.

Plats: Pukeberg, Nybro

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Välkommen till Nybro kommun
Christina Davidsson

5. ALMI
David Lengström, VD, Almi Företagspartner Kalmar län

6. Information om Skogsstrategi
Malin S Pettersson, Länsstyrelsen i Kalmar län

Information från regiondirektören och kansliet

7. Livsmedelsstrategin
Carolina Gunnarsson, Thomas Isaksson

8. Regional utvecklingsstrategi, RUS
Helena Nilsson, Anna Carin Påhlsson, Nina Öhrn Karlsson

9. Capellagården
Hans Ahlin, Capellagården

10. Aktuella frågor för regional utveckling
Helena Nilsson

11. Nationell transportplan
Lennart Ivarsson, Trafikverket

Gruppmöten

Beslutsärenden

Övergripande

12. Yttrande – remiss om regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län

Förslag till beslut:
Styrelsen ställer sig bakom förslaget att landstingen i Stockholms, Kalmar och Blekinge län från och med 1 januari övertar ansvaret för regionala utvecklingsfrågor.

13. Regional utvecklingsstrategi, RUS

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att skicka förslaget till regional utvecklings¬strategi till länets kommuner, Linnéuniversitetet, LRF, Länsstyrelsen i Kalmar län, Svenskt Näringsliv samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren för förankring och eventuella synpunkter. Svar ska vara inne senast fredagen den 17 november.

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

14. Bolagsordning, Samverkansavtal samt Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län

Förslag till beslut:
Styrelsen antar bifogade förslag till, bolagsordning, samverkansavtal samt ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län.

Administration

15. Sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner sammanträdesplanen för 2018.

16. Delegationsärenden

17. Rapporter

18. Anmälningsärenden

A. Arbetsutskottets protokoll 170824-25
B. Återkoppling av ansvarsfrihet för regionförbundet 2016 – samtliga medlemsorganisationer har beviljat ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse 2016
C. Svenska kraftnät avbryter arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland
D. Uppdrag om metoder och modeller för utvärderingar och analyser av statliga insatser
E. Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur
F. Beslut för att tydliggöra ansvarsförhållandet mellan regionförbundet och Tillväxtverket

19. Övriga ärenden

20. Nästa möte
26 oktober 2017 på Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra