Regionförbundets styrelse

Möte 22 mars

Tid:     Kl 09.00-15.00. Fika serveras från kl. 08.30.

Plats: Café hos oss, Pukeberg, Nybro

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Välkommen till Nybro kommun
Lars-Gunnar Hellström (C), kommunfullmäktiges ordförande, Nybro kommun

Information från regiondirektören och kansliet

5. Information om Regionbiblioteket
Detlef Barkanowitz

6. Årsbokslut 2017
Helena Nilsson, Tina Erlandsson

7. Aktuellt angående bildande av regionkommun och kommunförbund
Helena Nilsson

8. Aktuella frågor för regional utveckling
Helena Nilsson

Tema Fossilfritt Sverige

9. Fossilfritt Sverige
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige

10. Fossilfritt Kalmar län
Carolina Gunnarsson

11. Arenor för fossilfria tunga transporter
Carolina Gunnarsson

Gruppmöten

Beslutsärenden

Miljö i balans

12. Insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå 2018
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner föreslagen prioritering när det gäller nationella medel för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå.

13. Arenor för fossilfria tunga transporter – Flytande biogas (LBG) arena Kalmar län
Förslag till beslut:
Styrelsen ställer sig positiv till att ta på sig rollen som arenaägare för flytande biogas (LBG)-arena Kalmar län samt uppdrar till kansliet att återkomma med en mer konkret beskrivning av innehåll och finansiering.

Rund och gränslös region

14. Driftbidrag till Kalmar Öland Airport 2018
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att utbetala 3 474 000 kr i driftbidrag till Kalmar Öland Airport.

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

15. Erbjudande om exportcentra
Förslag till beslut:
Styrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen och ger i uppdrag till kansliet att gå vidare i processen kring finansiering och inledande insatser.

16. Erbjudande om nytt kompetensutvecklingsuppdrag
Förslag till beslut:
Styrelsen antar erbjudandet i sin helhet och ger i uppdrag till kansliet att arbeta fram en plan för det fortsatta arbetet som ska redovisas till Tillväxtverket senast den 30 juni 2018.

17. Yttrande – Ett land att besöka
Förslag till beslut:
Styrelsen delegerar till arbetsutskottet att godkänna det slutliga yttrandet utifrån styrelsens synpunkter.

Administration

18. Verksamhetsberättelse 2017
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner årsredovisning 2017 samt att årets resultat 2 496 304 kronor balanseras i ny räkning.
Styrelsen hemställer hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.

19. Redovisning intern kontroll 2017
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner redovisningen av intern kontroll för 2017.

20. Fördelning av valärenden från Regionförbundet i Kalmar län
Förslag till beslut:
Styrelsen att fastställer fördelningen av valärenden mellan Region Kalmar län och Kommunförbundet i Kalmar län.

21. Samarbete med Sydafrika
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar att samarbetet med den sydafrikanska regionen Cape Winelands District Municipality avslutas i samband med att Regionförbundet i Kalmar län upphör.

22. Utnämning av dataskyddsombud
Förslag till beslut:
Styrelsen utser Anders Falck till dataskyddsombud från och med den 21 mars 2018.
Övriga frågor

23. Delegationsärenden

24. Rapporter

25. Anmälningsärenden
A. Arbetsutskottets protokoll 180308
B. Granskning representation
C. Rapport om 1:1 medel
D. Återrapportering Agenda 2030
E. Regionförbundet ansluter sig till jämställdhetsstrategi Kalmar län
F. Inbjudan till näringslivsdag 19 april

26. Övriga ärenden

27. Nästa möte
26 april, Kalmar