Regionförbundets styrelse

Möte 30 mars 2017

Tid: 09.00-12.30
Plats: Campus Hultsfred

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Välkommen till Hultsfreds kommun
Lars Rosander

5. Erfarenheter från bildandet av Region Örebro län
Magnus Persson, senior advisor regional utveckling, Region Örebro län

Information från regiondirektören och kansliet

6. Migrationsverkets kontor i Högsby
Ulf Nilsson, Helena Nilsson

7. Årsredovisning 2016
Helena Nilsson, Tina Erlandsson

8. Yttrande – Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1
Helena Nilsson

Gruppmöten

Beslutsärenden

Administration

9. Årsredovisning 2016
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
- att godkänna årsredovisning 2016
- att årets resultat 3 792 174 kronor balanseras i ny räkning
- att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.

10. Uppföljning av internkontrollplan 2016
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna redovisningen av intern kontroll för 2016.

11. Firmateckning 2017-2018
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Rund och gränslös region

12. Yttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lämna synpunkter i enlighet med upprättat förslag.

13. Yttrande – Kollektivtrafikstrategi 2050
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lämna synpunkter i enlighet med upprättat förslag.

14. Driftbidrag till Kalmar/Öland Airport 2017
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att det årliga driftbidraget som tillförs den regionala transportplanen för Kalmar Öland Airport, 3 474 000 kr, utbetalas till flygplatsen.

15. Modell för bredbandsutbyggnad
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge i uppdrag till kansliet att utarbeta förslag till en modell för bredbandsutbyggnad för Kalmar län under 2017 och att ett förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad finns för beslut senast i mars 2018.

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

16. Yttrande – Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att godkänna yttrandet.

Övergripande

17. Regional utvecklingsstrategi, beslutsprocessen
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslutsprocess.

Valärenden

18. Ersättare för Roland Åkesson (C) i primärkommunala nämnden.
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att välja Anders Johansson (C) som ledamot i primärkommunala nämnden.

19. Ombud på bolagstämma för E22 AB
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att utse Harald Hjalmarsson (M) som regionförbundets representant på bolagsstämman för E22 AB.

20. Delegationsärenden

21. Rapporter

22. Anmälningsärenden

A. Arbetsutskottets protokoll från den 28 februari och 16 mars
B. Återrapportering enligt Villkor för 2016 från Regionförbundet i Kalmar län
C. Verksamhetsberättelse 2016, Miljösamverkan Sydost
D. Fortsatt utveckling av stråket Göteborg-Stockholm, Åtgärdsvalsstudie Jönköping
E. Skrivelse till Näringsdepartementet, Post- och telestyrelsen samt Telia Company om nedtagning av kopparnätet
F. Brev från regionförbundet om Yrkeshögskoleutbildningar
G. Svar från Utbildningsdepartementet om Yrkeshögskoleutbildningar

23. Övriga ärenden

24. Nästa möte
1 juni, Ekerum, Öland

Information från regiondirektören och kansliet

25. Aktuella frågor för regional utveckling
Helena Nilsson