Arbetsutskottet

Möte 5 oktober

Plats: Västerviks stadshotell, Västervik

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning

Övergripande

4. Diskussion – Budkavle från Regionförbundet i Kalmar län

Befolkning och välfärd

5. Utvecklingen av föreningen Kumulus, bland annat med kopplingen till ERB

Miljö i balans

6. Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

Rund och gränslös region

7. Yttrande – Arkitekturprogram Linköpings innerstad

8. Yttrande – Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 för Östergötlands län

9. Yttrande – Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029

Administration

10. Diskussion – Verksamhetsplan 2018

11. Delårsrapport 2017

Övergripande

12. Aktuellt angående bildande av regionkommun och kommunförbund

13. Hantering av tillkommande kostnader i samband med bildandet av region och kommunförbund

14. Rekrytering av chef till kommande kommunförbund

15. Yttrande – Beteckning på kommuner på regional nivå samt samverkan

Rapporter

16. Anmälningsläget för Regiodagar 2017

Inbjudningar

17. 27-28 oktober arrangeras konferensen Landsbygdsdagarna i Oskarshamn

18. Trafik- och gatudagarna 16-17 oktober 2017, Stockholm, SKL

19. Nationell infrastrukturplan - Remissmötet kommer att hållas den 25 oktober kl. 9:00 – 16:30 i Regeringskansliets lokaler på Malmtorgsgatan 3 i Stockholm

20. Anmälningsärenden

A. Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1)

B. Förteckning över aktuella ärenden för information till arbetsutskottet

C. Protokoll från Primärkommunala nämnden 170831

D. Budgetproposition 2018, Cirkulär från SKL

Övriga frågor