Arbetsutskottet

Möte 24-25 augusti

Plats: Hotell Borgholm, Borgholm

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning

Övergripande

4. Regional utvecklingsstrategi, RUS

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

5. Utvärdering Småland China Support 2017
6. Projektbeslut: Unika historiska Kalmar och Öland, Kalmar kommun
7. Projektbeslut: Växande Besöksnäring

Tema digital omställning ur ett regionalt utvecklingsperspektiv

8. Digitala agendan, uppföljning

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

9. REDIT – Regional digital transformation
10. Projektbeslut: Program nyanlända företagare, Västervik framåt AB
11. Bolagsordning, Samverkansavtal samt Ägaranvisning för Almi
12. Rapportering för styrgruppsmöte för Brysselkontoret

Befolkning och välfärd

13. Yttrande – Förslag till förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism från Kalmar kommun

Administration

14. Sammanträdesplan 2018

Rund och gränslös region

15. Yttrande – Cykla i Gröna Kronoberg
16. Yttrande – Länstransportplan Blekinge
17. Yttrande – Länstransportplan Kronoberg
18. Yttrande – Regional infrastrukturplan 2018-2029" från Region Halland
19. Yttrande – Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken
20. Yttrande – Förslag till nya föreskrifter för väg E22, Kalmar län
21. Diskussion – Strategi för infrastruktur, positionspapper Stångådal- Tjustbanan samt insatser för påverkansarbete

Miljö i balans

22. Yttrande – Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings - och kompletteringsbelopp för 2018-2020
23. Information om förslag till plan- och byggsamverkan

Övergripande

24. Yttrande – remiss om regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
25. Aktuellt angående bildande av regionkommun

Valärenden
Rapporter
Inbjudningar

26. Stora tillväxtdagen, 26 oktober 2017 i Umeå, Tillväxtverket
27. Nya infrastrukturplaner nationellt och regionalt för perioden 2018-2029, remisseminarium 7 september, Region Östergötland
28. När barnkonventionen blir lag – en konferens om att förverkliga barns rätt i Vimmerby den 26 oktober, Vimmerby kommun

29. Anmälningsärenden

A. Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1)
B. Förteckning över aktuella ärenden för information till arbetsutskottet
C. Protokoll från Primärkommunala nämnden 170505
D. Återkoppling av ansvarsfrihet för regionförbundet 2016 – samtliga medlemsorganisationer har beviljat ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse 2016
E. Svenska kraftnät avbryter arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland
F. Uppdrag om metoder och modeller för utvärderingar och analyser av statliga insatser
G. Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur
H. Beslut för att tydliggöra ansvarsförhållandet mellan regionförbundet och Tillväxtverket
I. Informationsresa till slutförvaret i Finland som var planerad nu till hösten är inställd på begäran av mottagande organisation. Nytt datum är möjligt till våren 2018.

Övriga frågor

Tema gröna näringar

Södra, Håkan Larsson, skogsdirektör
Lantbruk och landsbygd, Länsstyrelsen i Kalmar län, Johan Wendell, landsbygdsdirektör och Johanna Backlund, utvecklingsenheten
KLS Ugglarps, Jonas Tunestål, VD
Nationella livsmedelsstrategin, Carolina Gunnarsson, områdeschef, Regionförbundet i Kalmar län
Studiebesök i Spjutterum, där hela byn odlar ekologiskt. Daniel Andersson och Axel Cedergren, lantbrukare