Arbetsutskottet

Möte 11 april

Plats: Nygatan 34, Kalmar

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning

Rund och gränslös region

4. Aktuellt om infrastruktur

5. Yttrande – Region Jönköpings läns avgränsningssamråd av den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029.

6. Yttrande – Samrådsremiss för Ny sydlig infart till Västervik

7. Yttrande – Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av gång och cykelväg 627 Timmernabben – Mönsterås

8. Samrådsyttrande Regional Cykelstrategi för Blekinge 2018-2029

9. Yttrande – Detaljplan för granskning 20 mars - 10 april 2017, Oskarshamn 3:4 m fl, Östra Storskogens industriområde

10. Generell delegation för detaljplaner

11. Yttrande – Bostadsförsörjningsplan för Vimmerby kommun

Miljö i balans

12. Lägesrapport – Livsmedelsstrategi och Livsmedelsutveckling Sydost

13. Yttrande – Fortsatt samråd inför tillståndsansökan angående nedmontering och rivning av Oskarshamn 1 och 2 enligt 6 kap 4 § miljöbalken

Befolkning och välfärd

14. Projektbeslut – ESF projektet "IKOS" (fd EKO)

15. Kommunstrategisk överläggning den 4-5 maj

16. ANDT strategi (alkohol, narkotika doping och tobak) för Kalmar län

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

17. Yttrande – Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

18. Innovativa vägar till jämställd regional tillväxt, återrapportering

19. Intresseanmälan inrätta regionalt exportcenter

20. Projektbeslut – Tillväxtrådgivning ALMI 2017

Övergripande

21. Regional utvecklingsstrategi, RUS

22. Aktuellt angående bildande av regionkommun

Valärenden

Rapporter

Inbjudningar

23. Almedalen
24. Konferens om barnens rätt – när barnkonventionen blir lag, Vimmerby kommun, 26 oktober

25. Anmälningsärenden

A. Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1)
B. Förteckning över aktuella ärenden för information till arbetsutskottet
C. Protokoll från PKN
D. Brysselkontoret verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2016
E. Svar från Telia om kopparnätets nedtagning

Övriga frågor