Arbetsutskottet

Möte 17 maj

Plats: Nygatan 34, Kalmar

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning

Rund och gränslös region

4. Regional transportplan

Miljö i balans

5. Yttrande – Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft
6. Studiebesök kärnbränslehantering Posiva, Finland
7. Yttrande – Bostadsförsörjningsprogram, Lessebo kommun

Befolkning och välfärd

8. Unga i samverkan 2017-2019
9. Information om länets överenskommelse gällande nya "Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård"
10. Uppföljning av kommunstrategiska överläggningen den 4 maj

11. Regional utvecklingsstrategi, RUS – Första utkast

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

12. Lägesrapport om Kompetensplattformen
13. Yttrande – Riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete
14. Projektbeslut – Campus Västervik FoU och Jämställdhetsintegrering, Västerviks kommun
15. Lägesrapport Skogsstrategi
16. Glasrikeuppdraget
17. OECD rapport– Tid och aktivitetsplan

Administration

18. Internkontrollplan 2017
19. Attestregler

Övergripande

20. Aktuellt angående bildande av regionkommun och avveckling av Regionförbundet i Kalmar län
21. Ägardirektiv med anledning av regionförbundets likvidation

Valärenden
Rapporter
Inbjudningar

22. Anmälningsärenden

A. Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1)
B. Förteckning över aktuella ärenden för information till arbetsutskottet
C. Revisionsrapport och revisionsberättelser från PWC och regionförbundets förtroendevalda revisorer
D. Redovisning, jämställd regional utveckling
E. Nedtagning av kopparnätet, svar från Pos- och Telestyrelsen
F. Action plan ERB
G. Yttrande – Bostadsförsörjningsplan Högsby kommun
H. Representanter vid regionernas Sammanhållningsforum i Bryssel 26-27 juni.

Övriga frågor