Arbetsutskottet

Möte 18-19 januari

Plats: Gränsö slott

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning

Miljö i balans

4. Information om domstolens slutförhandling och arbetet framåt med slutförvaret

Rund och gränslös region

5. Yttrande – Översiktsplan för Oskarshamns kommun

6. Yttrande – Förslag till ny översiktsplan för Lessebo kommun

7. Yttrande – En gemensam bild av bostadsbyggandebehovet

8. Lägesrapport bostadsbyggande i Kalmar län

9. Uppdatering av Regional digital agenda

10. Information och diskussion kring bredbandsstrategin inklusive handlingsplan

11. Yttrande – Samråd E22 Gladhammar-Verkebäck

12. Yttrade – Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten.

13. Strategi för påverkansarbete med infrastruktur

14. Yttrande – offentlig upphandling av rena fordon

Befolkning och välfärd

15. Yttrande – Belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Övergripande

16. Uppdatering av situationen i ERB

17. Handlingsprogram för Östersjöarbetet

18. Regional utvecklingsstrategi (RUS)

19. Aktuellt angående bildande av regionkommun och kommunförbund

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

20. Framtida besöksnäring Kalmar län

21. Skrivelse om gårdsförsäljning av lokalproducerat öl och vin

22. Uppföljning av 1:1 medel (projekt och företagsstöd) 2017

23. Budget och fördelning av 1:1 medel 2018 inklusive återrapportering

24. Principer för företagsstöd 2018

25. Projektrapport – Glasrikesmiljonen

26. Projektbeslut – Ung Företagsamhet Kalmar län 2018-2019

27. Projektbeslut – Glasriket på tillväxt

28. Projektrapport – Universitets och högskoleutveckling i norra Kalmar län

29. Projektrapport – Teknikcollege Östra Småland

30. Projektrapport – RINK- Regional Inkubation Kalmar län

31. Projektrapport – Fond II Almi Invest

Valärende

32. Bolagsstämma för E22 AB, tisdagen den 6 februari

Inbjudningar

33. Smart specialisering, 31 januari, Luleå
34. Datum för Regiondagar 2018

Rapporter

35. Anmälningsärenden

A. Förteckning över aktuella ärenden för information till arbetsutskottet
B. Protokoll från Primärkommunala nämnden 171109
C. Svar på skrivelse om träregion Småland

Övriga frågor