Arbetsutskottet

8 mars

Plats: Nygatan 34, Kalmar

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning

Övergripande

4. Varumärke Region Kalmar län
5. Aktuellt angående bildande av regionkommun och kommunförbund

Befolkning och välfärd

6. Jämställdhetsstrategi Kalmar län
7. Yttrande – Jämställdhetsprogram Kalmar kommun

Miljö i balans

8. Insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå 2018
9. Arenor för fossilfria tunga transporter – Flytande biogas (LBG) arena Kalmar län
10. Revidering av handlingsprogram fossilbränslefri region

Rund och gränslös region

11. Regional digital agenda – Kalmar län
12. Regional bredbandsstrategi – Kalmar län
13. Yttrande – Yttrande regional bredbandsstrategi Blekinge 2018-2020
14. Driftbidrag till Kalmar Öland Airport 2018

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

15. Erbjudande om exportcentra
16. Återrapportering av kompetensutvecklingsuppdraget samt erbjudande om nytt uppdrag
17. Information om projektet Landsbygdsutveckling
18. Yttrande – Kulturplan Kalmar län
19. Yttrande – Ett land att besöka
20. Projektbeslut – RINK, Kalmar science park
21. Projektbeslut – SMINK, IUC Kalmar län
22. Projektbeslut – Cirkulär ekonomi i Kronobergs och Kalmar län, region Kronoberg
23. Projektbeslut – Projektkontoret 2018, Regionförbundet
24. Projektbeslut – Tillväxtrådgivning 2018, Almi Kalmar län
25. Projektbeslut – Studenter som intra- och entreprenörer, Drivhuset Kalmar
26. Projektbeslut – Regionalt SMF-kontor i Kalmar län
27. Information om IT-bolaget

Administration

28. Verksamhetsberättelse 2017
29. Redovisning intern kontroll 2017
30. Fördelning av valärenden från Regionförbundet i Kalmar län
31. Samarbete med Sydafrika
32. Utnämning av dataskyddsombud

Lärande och biblioteksstöd

33. Information om regionbibliotek

Valärende
Inbjudningar
Rapporter

34. Anmälningsärenden

A. Förteckning över aktuella ärenden för information till arbetsutskottet
B. Protokoll från Primärkommunala nämnden 180131
C. Granskning representation
D. Rapport om 1:1 medel
E. Återrapportering Agenda 2030

Övriga frågor