Politik och beslut

Regionförbundet i Kalmar län är en politiskt styrd organisation som är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget.

Styrelsen är högsta beslutande organ. Styrelsen består av 33 ledamöter och lika många ersättare. 22 av dessa är utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Arbetsutskottet består av 6 ledamöter och 2 ersättare. Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsens sammanträden.

Primärkommunala nämnden är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Nämnden utses av styrelsen.