Konsultcheck – stöd för att anlita extern kompetens

Företagsstödets syfte är att skapa en hållbar tillväxt i Kalmar län. Den ekonomiska tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov. Behöver du anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag och medverka till att skapa en hållbar tillväxt i Kalmar län? Genom regionförbundets konsultcheckar kan du söka stöd för att köpa in en sådan tjänst. Det finns sju olika sorters konsultcheckar.

1. Marknadsföring av nystartade företag med kunskapsintensiv inriktning

Det kan exempelvis handla om att ta fram en hemsida, göra en e-handelslösning, delta i en mässa eller att ta fram en grafisk profil. Stödet riktar sig till företag med kunskapsintensiv inriktning som är max tre år gammalt och som har högst nio an­ställda. Med kunskapsintensiv verksamhet avses företag där humankapitalet dominerar d.v.s. vars tillgångar huvudsakligen utgörs av de anställdas speciella kunskaper och/eller kompetens. Några exempel på kunskapsintensiv verksamhet är t ex IT, konsulter, viss tillverkning, tjänster. Maxbidraget är 50 000 kronor och minimibidraget är 10 000 kr, dock högst 50 % av konsultin­satsen.

2. FoU-check

Används vid behov av forsknings- och utvecklingsinsatser inom ditt företag för att utveckla ny kunskap om specifika behov som finns på marknaden. Stödet ges till företag som köper tjänster från forsknings­institut, universitet, högskolor eller andra organisationer med forskningskompetens. Ditt företag måste svara minst för en lika stor del som FoU-checken utgör – kontant och/eller i form av eget arbete. Maxbidraget är 100 000 kronor och minimi­bidraget är 10 000 kr, dock högst 50 % av konsultinsatsen.

3. Företagsutveckling för hållbar tillväxt

För att utveckla ditt företags lednings-, produktions- och admi­nistrativa processer samt skapa nya trainee-program, kan du få bidrag för detta från regionförbundet. Checken avser konsultinsatser (förstudier, analyser och förslag till åtgärder) för arbete med hållbar tillväxt inklusive kompetensutveckling av ledningsgrupper och styrelser. Några exempel är: jämställdhet, integration, miljöcertifieringar. Maxbidraget är 100 000 kronor och minimibidraget är 10 000 kr, dock högst 50 % av konsultinsatsen.

Checken kan även användas til produktutveckling avseende köpta tjänster ex. vis teknisk kunskap, materialval, produktionsteknik, tester samt kostnader för material och insatsvaror nödvändiga för produktutvecklingen. Det stödgrundande beloppet skall till huvuddelen bestå av externa kompetensinsatser och den omfattar ej normala utvecklingskostnader i företagets löpande drift. Eget arbete som medfinansiering medges inte. Avser insatsen produktutveckling är maxbidraget 150 000 kronor och minimibidraget är 50 000 kr, dock högst 50 % av konsultinsatsen.

4. Digitaliseringscheck

Avsikten med digitaliseringschecken är att stimulera till investeringar i digitala lösningar som påtagligt ökar företagets konkurrenskraft. och checken ska användas till att ta in extern kompetens i utvecklingsarbetet.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

• Ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen
• Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
• Införa eller effektivisera digitala processer och system
• Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
• Utveckling av kundrelationer
• E-handelslösningar
• Göra en förstudie eller analys för att se potentialen med digitalisering för det egna företaget

Utvecklingen ska ske med hjälp av extern kompetens och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.
Maxbidraget är 100 000 kronor dock högst 50% av konsultinsatsen.

5. Nya marknader – nationellt/internationellt

Regionförbundet stödjer företag som vill satsa och expandera på nya exportmarknader eller som vill hitta nya kundgrup­per inom nya branscher även nationellt. Regionförbundet lämnar stöd för exempelvis deltagande på mässor, marknadsundersökningar och framtagande av marknadsföringsmaterial. Maximalt bidrag är 100 000 kronor och minimibidraget är 10 000 kr, dock högst 50% av konsultinsatsen. 

6. Designutveckling för ökad konkurrenskraft

Behöver du köpa in designtjänster för att utveckla företagets produkter och/eller tjänster? Det kan exempelvis handla om nya produkter, förbättring av befintliga produkter och tjänster, framtagning av förpackningar, före­tagsprofil och grafisk design. Du kan få bidrag från regionförbundet för detta på max 100 000 kronor och minimibidraget är 10 000 kr, dock högst 50 % av konsultinsatsen.

7. Affärsutveckling inom besöksnäringen

Konsultchecken är ett bidrag som lämnas till företag inom besöksnäringen som anlitar en konsult för att genomföra marknads- och/eller produktutveckling i sitt företag. Det kan till exempel handla om att ta hjälp av en konsult för att ta fram en marknadsplan eller utveckla hemsidan för nya kundgrupper. Du kan också söka konsultchecken om du ska gå en utbildning inom marknads- eller produktutveckling. Maxbi­draget är 50 000 kronor och minimibidraget är 10 000 kr, dock högst 50 % av konsultinsatsen.

Vem kan söka regionförbundets konsultcheckar?

Du kan söka konsultcheckar från regionförbundet om företaget är registrerat i Sverige, du driver näringsverksamhet i Kalmar län och upp­fyller följande krav:

För konsultcheck nr 1, får företaget:

 • Ha högst 9 anställda
 • Vara högst 3 år gammalt

 För konsultcheck 2 – 6 får företaget:

 • Ha högst 249 anställda, en omsättning på högst 50 miljoner EUR (cirka 450 miljoner kronor) och en balansomslutning på högst 43 miljoner EUR (cirka 390 miljoner kronor)

 För konsultcheck nr 7 får företaget:

 • Ha högst 49 anställda, en årsomsättning på högst 7 miljoner EUR (cirka 63 miljoner kronor) och en balansomslutning på högst än 5 miljoner EUR (cirka 45 miljoner kronor)

 När lämnas inte stöd?

Observera att insatsen inte får starta innan beslut har fattats eller regionförbundet har ankomststämplat ansökan.

Stöd lämnas inte till företag:

 • för annonsering.
 • där stödet riskerar att snedvrida lokal eller regional konkurrens. (Det kan till exempel gälla detaljhan­del, lokala tjänste- och serviceföretag samt bygg- och entreprenadverksamhet).
 • som till minst 50 % ägs av ett större företag.
 • vad gäller rena utbildningskostnader.
 • där eget arbete ingår som medfinansiering (med undantag av FoU-check)
 • eller ägare som har betalningsanmärkningar som är yngre än ett år.
 • som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen. Vid den samlade bedömningen tas hänsyn till bl a resultat, soliditet och aktieutdelningar.
 • med svag ekonomisk ställning.