Regeringens förslag till ny kommunallag

Regeringen har lagt fram ett förslag till ny kommunallag. Vilka är motiven bakom och vad kommer de att betyda?

Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft 1992.

Utredningen "En kommunallag för framtiden", har haft i uppdrag att göra en totalöversyn av kommunallagen och har avlämnat sitt betänkande. Regeringen har nu lagt fram sitt förslag till ny kommunallag som avses träda ikraft 1 januari 2018

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda både i teori och praktik.

Ambitionen är att anpassa utbildningen till deltagarnas önskemål och behov, utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med programmet.

Tid och plats

Onsdagen den 11 oktober 2017, Brofästet Hotell & Konferens, Kalmar

Hålltider

09.30 Kursstart (fika serveras från 09.00)
12.00 Lunch
14:30 Fika
15.30 Dagen avslutas

Programpunkter

Varför finns ett förslag om ny kommunallag?
Vi går kort igenom vilka nya kommunallagar som tillkommit över tiden och vad som huvudsakligen motiverat förändringarna.

Vilka förändringar kommer att genomföras?
Utbildningen kommer huvudsakligen inriktas på de förändringar som kommer i den nya kommunallagen. Vi sätter in respektive förändring i sitt sammanhang, vilket innebär att vi för varje förändring redovisar för-och nackdelar med gällande reglering och vad den nya regleringen innebär i teori och praktik

Vilka förändringar kommer inte att genomföras?
Utredningen om ny kommunallag föreslog ett stort antal förändringar varav ett fåtal inte kommer att genomföras. Vi går även igenom de viktigaste av de förändringar som inte kommer att genomföras och klarar ut vad detta kommer att betyda – positivt och/eller negativt!

Förändringar som kommer/inte kommer att genomföras:

 • Kommunstyrelsens ansvar och befogenheter
 • Rättsliga förutsättningarna för beställar- och utförarnämnder
 • Försöksverksamhet med majoritetsstyre
 • Regeln om underställd nämnd
 • Krav på styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi
 • Åtgärder för konkurrensneutralitet
 • Befattning som kommundirektör
 • Instruktion för kommundirektör
 • Krav på beslutsunderlagens saklighet och objektivitet
 • Delegering till presidiet
 • Valbarhet vid val av befattning som kommunalråd och benämningen borgarråd
 • Kvalifikationskrav vid rekrytering av ledamöter till bolagsstyrelser
 • Kommunalt medlemskap för juridiska personer
 • Laglighetsprövning av budgetbeslut om balanskrav och resultatutjämningsreserver
 • Verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft
 • Beredning av revisorernas budget
 • Yttranderätt för revisorernas sakkunniga
 • Valbarhetshinder för ordföranden i kommunrevisionen
 • Valbarhetshindret för samtliga revisorer
 • Fullmäktiges handläggningsordning av årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Rätten att kvarstanna som förtroendevald vid avflyttning från kommunen
 • Frivillig anmälan av delegeringsbeslut
 • Webbaserade anslagstavlans innehåll och form
 • Publicering av delegeringsbeslut på webbaserade anslagstavlan
 • Annonsering av kungörelsen i ortstidningar
 • Bevis om protokollets justering
 • Språkförenklingar

Deltagare

Kursen vänder sig till Ordförande/presidierna i fullmäktige, styrelse, nämnd, bolagsstyrelse, kommunrevision
Kommundirektör med ledningsgrupp
Förvaltningschef med ledningsgrupp
Verksamhetsansvarig chef

Medverkande

Kursledare är Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting samt med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom kommunal verksamhet. Axel är författare till handboken Kommunal Nämndadministration och en mycket erfaren utbildare av tjänstemän och förtroendevalda inom den kommunala sektorn.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 2 475 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 15 september

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.