Grundkurs om diarieföring och arkivering

Vad ska diarieföras och varför?

Som registrator behöver du ha mycket god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som gäller. Detta för att du ska kunna göra korrekta bedömningar i ditt arbete. Du behöver också kunskap om hur diariet kan användas på ett effektivt och säkert sätt i en modern förvaltning.

Offentlighetsprincipen är en viktig del och vi går igenom grunderna i denna. Offentlighetsprincipen är särskilt betydelsefull i ditt möte med allmänheten och journalistkåren.

Även handläggare och andra, på arbetsplatser där man diarieför behöver känna till ärendehanteringens gång samt vad och varför man diarieför.

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om hur diarieföringen fungerar i en modern förvaltning.

Innehåll

• Grunderna för ett effektivt registratorsarbete

• Varför ska vi diarieföra? Nyttan och lagens krav

• Offentlighetsprincipens grunder

• Posthantering - även e-postproblematiken i diarieföringen

• Vad och hur ska vi diarieföra?

• Klassificeringsstruktur/dossiéplan

• Avslut av ärenden

• Arkivering och förvaring av handlingar

Tid och plats

Tisdagen den 17 april 2018, Calmar Stadshotell, Kalmar

Hålltider

08.30 Fika
09.00 Kursstart
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning
14.30 Fika
16.00 Avslutning

 

Deltagare

Registratorer och andra som ska arbeta med diarieföring men även till exempel handläggare som behöver känna till ärendehanteringens gång.

Medverkande

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings- och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 3 300 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Måndagen den 19 mars

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.