Dagvattenhandläggning i praktiken

En temadag, där fokus ligger på dagvattenjuridik och tillämpningen av miljökvalitetsnormerna

 

Vem ansvarar för dagvattnets kvalitet? Kan utsläppen från oljeavskiljaren till dagvattnet påverka miljökvalitetsnormerna?

Dessa och många flera frågor kommer att tas upp under denna temadag, där fokus ligger på dagvattenjuridik och tillämpningen av miljökvalitetsnormerna.

Programmet har sammanställts av arbetsgruppen för dagvattenprojektet inför nästa års tillsynsprojekt. Projektet samordnas genom Miljösamverkan Sydost.

Tid och plats

Tisdagen den 5 december 2017 på Brofästet Hotell och Konferens i Kalmar.

Program

Fika och registrering från kl 09.00
09.30 Vattenkvalitén i länet
Karl Johan Persson, Länsstyrelsen Kalmar län
09.50 Vilka lagar reglerar dagvattnet och vem ansvarar?
  Juridiken kring dagvatten är splittrat på många olika författningar, där miljöbalken, lag om allmänna vattentjänster och plan- och bygglagen är tre av de mest centrala. Lagstiftningen på området är inte sällan rörig och svårtolkad, och vissa frågor är inte reglerade.
  Jonas Christensen ska försöka ge den övergripande dagvattenjuridiska kartan. Han kommer in på ansvaret enligt vattentjänstlagen. För vilket dagvatten ansvarar va-huvudmännen och vad kan överlåtas till fastighetsägarna?
  Vilka verktyg erbjuder PBL när det gäller dagvattenhanteringen, vilka planbestämmelser kan man skriva hur ingående måste detta redovisas i planhandlingarna. Kan man med planbestämmelser styra mot LOD?
  Det är miljöbalken som reglerar rening av dagvatten, och i vissa fall krävs det anmälan för att inrätta en dagvattenanläggning. Vem är det som är verksamhetsutövare för en dagvattenanläggning.
Jonas Christensen, Ekolagen

 12.00  Lunch
 13.00 Fortsättning, Vilka lagar reglerar dagvattnet och vem ansvarar?
Jonas Christensen, Ekolagen
 13.50 Miljökvalitetsnormer i praktiken
  Vilka krav kan ställas på befintliga verksamheter, med eller utan tillstånd, för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten? Vilka utredningar behöver göras?  Hur kan VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten samverka för ett bättre dagvatten?
Johanna Ersborg, Enetjärn Natur AB
 14.15 Fika
 14.35 Fortsättning Miljökvalitetsnormer i praktiken
Johanna Ersborg, Enetjärn Natur AB
 16.10 Avslutning


Deltagare

Va-, plan- och miljöhandläggare och andra intresserade

Medverkande

Karl Johan Persson, samordnare på Vattenförvaltningen, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Jonas Christensen är en erfaren jurist. Sedan tio år driver han juristfirman Ekolagen Miljöjuridik AB i Uppsala. Jonas arbetar med all juridik som förekommer på ett bygg- och miljökontor. Under senare år har han arbetat mycket med Va-juridik, inte minst med dagvattenfrågor. Tidigare arbetade Jonas på Uppsala kommuns miljökontor, och han har en doktorsexamen i miljörätt från Uppsala universitet. Ekolagens kunder är kommunala bygg- och miljökontor, privatpersoner och ideella föreningar.

Johanna Ersborg är erfaren miljöjurist på Enetjärn Natur AB. Hon är utbildad jurist med kompletterande utbildning i biologi och har gedigen erfarenhet av miljö- och samhällsplaneringsfrågor från bland annat regeringskansliet, mark- och miljödomstolen,länsstyrelser och kommun.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 2 860 kronor för medlemmar i Miljösamverkan Sydost och 3 160 kronor för övriga. Avgiften och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sistan anmälningsdag: Fredagen den 24 november.

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 1 vecka före kursstart.