Samverkansmål eHälsa kommuner 2015

Inom regional samordning av eHälsa för länets kommuner genomfördes under 2015 följande aktiviteter

 

 • En tvådagars utbildning i modell för införande av eTjänster och trygghetstjänster i hemmet är genomförd med sexton deltagare från åtta av länets kommuner. Utbildningen fick mycket bra respons från deltagarna.
 • Studiebesök hos två kommuner (Karlshamn och Växjö) genomfördes och syftet var att ta intryck och erfarenheter av deras ”visningslägenhet” där olika trygghetstjänster i hemmet (sensorer, påminnelsestöd, kamera) finns installerade. 11 av länets kommuner deltog på något av studiebesöken. I Växjö kommun fick vi också lära oss mer från deras införande av läsplattor och storbildstv kopplad till internet för boende på ”särskilt boende”.
 • Nätverket för digitalt trygghetslarm har träffats en gång under året för erfarenhetsutbyte. Tio kommunrepresentanter deltog på träffen.
 • Trollhättans stad höll en inspirationsföreläsning via video för åtta av länets kommuner med inriktning på hur de implementerat tillsyn på natten med hjälp av digital teknik.
 • Fyra leverantörer fick under en dag visa sina lösningar av digitala signeringslistor för läkemedelssignering. Sju kommuner deltog, fysiskt och via video.
 • Myndigheten för delaktighet har besökt länet för en inspirationsföreläsning kring digitalt stöd inom LSS. En mycket uppskattat video-föreläsning som visade på fantastiska möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Tio av länets kommuner deltog.
 • Tre av länets kommuner har tillsammans med eHälsosamordnaren genomfört ett större pilotprojekt där arton personer, pensionärer och personer med funktionsnedsättning, fick använda digitalt stöd i hemmet. Läs gärna om det omfattande projektet och ta del av slutrapporten som innefattar en bred dokumentation kring denna typ av införandeprojekt med syftet att andra ska dra lärdom av de erfarenheter som gjordes. 

Den Samordnande gruppen för eHälsa genomförde under 2015 följande aktiviteter

 • Utifrån Kalmar läns Regionala digitala agenda och området eHälsa har gruppen tagit fram en handlingsplan som sträcker sig fram till år 2020. Handlingsplanen ska beslutas av Länsgemensam ledning i samverkan.
 • En processkartläggning för informationsåtkomst mellan huvudmän har gjorts. Kartläggningen ligger till grund för kommande rekommendationer (2016) som syftar till hur huvudmännen kan bli bättre på informationsdelning dem i mellan.
 • En mycket uppskattad regional temadag, föreläsningar och leverantörsmässa på temat: Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik genomfördes under hösten. Temadagen var fullsatt vilket innebär att 150 besökare från länet, lyssnade till våra föreläsningar och minglade med åtta inbjudna leverantörer.
 • En kartläggning av användning av videovårdplanering är påbörjad. Arbetet ska leda till en rekommendation (2016) för ökat antal vårdplaneringar via video.
 • En arbetsgrupp under Samordnande grupp för eHälsa är besluad av Länsgemensam ledning i samverkan. Gruppen har mandat att vara en uttalad och tydlig ingång för länets externt finansierade samverkansprojekt inom eHälsa. Gruppen ska bistå verksamheten, intresseorganisationer och akademin med rådgivning, vägledning och behovsinventering för ansökningar.