Samordnande grupp för eHälsa

Gruppen har i uppdrag att styra arbetet i länet inom området eHälsa och ingår som en del i de insatser som görs i "Länsgemensam ledning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län".

2013 bildades den länsgemensamma ledningsgruppen som består av social- och omsorgschefer, representanter från regionförbundet i Kalmar läns ledning, landstingets ledningsstab samt landstingets förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri. Målet är att erbjuda länet ett praktiskt verksamhetsstöd, stimulera goda insatser som ska leda till förbättringar för patienter och brukare samt ett bättre arbetsstätt.

Som ett led i detta arbete inrättades ett antal samordnande grupper inom olika delområden, varav den samordnande gruppen för eHälsa är en.

Gruppen utgör länets eHälsoråd

Gruppen utgör enligt Kalmar läns regionala digitala agenda, länets eHälsoråd och ansvarar för satsningarna inom eHälsaområdet för Kalmar län.

Förutom aktiviteter i den digitala agendan arbetar gruppen kontinuerligt med omvärldsbevakning och att följa och anpassa arbetet mot utvecklingen kring nationellt arbete för eHälsa med fokus på de områden där samverkan mellan kommuner och Landsting spelar in.

Målgrupp: invånare i Kalmar län, personal inom kommuner och Landstinget i Kalmar län.

De övergripande målen fram till år 2020 är tagna från eHälsoområdet i den Regionala digitala agendan:

  • Förbättra invånarens möjlighet till insyn och delaktighet i hälsoprocessen
  • Öka tryggheten och höja effektiviteten genom användning av digitala hjälpmedel som en naturlig del av hälsoområdet.
  • Förenkla för invånaren och personalen genom effektiv samverkan mellan huvudmannagränser med hjälp av informationsteknik.

Medlemmar

Den samordnande gruppen för eHälsa består av

  • Ulrika Adolfsson, eHälsosamordnare, Regionförbundet i Kalmar län
  • Eva Järvholm, IT-strateg eHälsa, Landstinget i Kalmar län
  • Martin Hansen, Systemförvaltare, Mönsterås kommun
  • Thomas Johansson, Kvalitetssamordnare, Omsorgsförvaltningen, Kalmar kommun
  • Clara Axelsson, projektledare, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet