Mål och aktiviteter 2016

Samordnande grupp för eHälsa

Den samordnande gruppen för eHälsa inom strukturen för Länsgemensam ledning i samverkan inom Socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård, har de här målen för 2015:

  • Fullfölja 2015 års arbete med kartläggning av arbetsprocesser och översyn av rutiner för informationsåtkomst mellan huvudmännen. Kartläggningen leder till en rekommendation för handlingsplan hur informationsåtkomsten kan förbättras mellan huvudmännen.
  • Fullfölja 2015 års arbete med att se över teknik och rutiner för videovårdplanering samt ta fram en rekommendation för aktiviteter som ökar användningen av videovårdplanering i länet
  • Ta fram förslag till en gemensam modell för hur vi arbetar med implementering av nya digitala arbetsflöden.
  • Att delta i arbetet med att ta fram arbetsprocesser för den nya lagen för samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård.

Kommungemensam samverkan

Länets kommuner samverkar inom området eHälsa och tillsammans med regionförbundets eHälsosamordnare. Arbetet leds av eHälsosamordnaren målen för 2016 är:

Underlätta införandet av digitala trygghetstjänster. Detta ska göras genom att

  • undersöka behov och möjligheter att samverka kring införandet, upphandling och förvaltning av en ”plattform” för digitala produkter och trygghetstjänster i hemmet.
  • Ta fram kravspecifikation för grundläggande (funktionella, tekniska, informationssäkerhetsmässiga samt legala krav) förutsättningar vid införandet av digitala trygghetstjänster. Vi arbetar vidare med det pilotprojekt inom området som påbörjades 2015.

Öka acceptans och kunskap för digitaliseringens möjligheter inom socialtjänsten.

  • Ta fram handlingsplan och aktiviteter för att öka acceptansen och kunskapen och visa på möjligheter med digitala hjälpmedel och tjänster inom områdena IFO, LSS och ÄO.