Temagrupper

Vi försökte angripa svårigheten med att förutspå den framtida utvecklingen genom att skapa fem stycken temagrupper som fick beskriva en vision av hur Kalmar län ser ut år 2020 och vilka målsättningar som behövs för att ta sig dit.

 1. Kompetens
  Detta tema handlar dels om kompetensförsörjning för länets företag och organisationer men även om hur våra ungdomar ska rustas på bästa sätt för att fungera i samhället. Samtidigt är det kanske så illa som att mer än var 10:e innevånare i Kalmar län inte använder Internet på egen hand. Ska vi kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger måste därför fler bli digitalt delaktiga. Det är lika mycket en fråga om demokrati som förutsättningar för effektiviseringar och ett bättre samhälle.
  Läs mer »
 2. Näringsliv
  Pierre Schellekens, som är EU-kommissionens chef i Sverige, skrev den
  10 januari 2013 att den digitala ekonomin förväntas växa sju gånger snabbare än resten av ekonomin under de närmaste åren. Han pekade på att det är viktigare än någonsin att vi i tider av ekonomisk tillbakagång tar tillvara på den tillgång som den inre marknaden erbjuder. En snabbare övergång till en digital ekonomi gynnar alla sektorer tack vare ökad produktivitet, effektivitet och innovation.

  Våra mindre företag i Kalmar län har samtidigt svårt att ta till sig ny teknik och går därmed miste om möjlig effektivisering såväl som produktutveckling som nya marknader. Vinnova gjorde presenterade under våren 2013 som pekar på att Kalmar län är ett av de län med lägst IT-kompetens i företagen.
  Läs mer »
 3. eHälsa
  IT är den stora möjliggöraren för att bättre överbrygga huvudmannagränser och skapa en enklare, effektivare och bättre offentlig sektor. Både privatpersoner och företag förväntar sig att kommuner och landsting ska leverera en lika bra service på nätet som man är van vid från banker, resebyråer och mediaföretag. Med en åldrande befolkning i en så gles region som Kalmar län är naturligtvis en modern och bra hemsjukvård en förutsättning för att kunna leva upp till förväntningarna. Men det handlar lika mycket om att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i den egna verksamheten så att manuella resurser kan frigöras till där de bäst behövs.
  Läs mer »
 4. Infrastruktur
  Regionförbundet har som mål att alla i Kalmar länska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Så står det i den bredbandsstrategi antogs i februari 2012. Även om det kommer att krävas stora insatser för att ni dit måste vi ändå samtidigt fokusera på att förbättra kvaliteten och minska sårbarheten i nätet. Vi måste även arbeta med att höja kapacitet och kvalitet i de trådlösa alternativen och skapa en robust infrastruktur för vår gemensamma framtid.
  Läs mer »
 5. eUtveckling
  Vid den årliga studie som The World Economic Forum genomför placerade sig Sverige år 2012 på en pinsam 24:e plats när det gäller offentliga e-tjänster. De huvudsakliga anledningarna till detta är troligen avsaknaden av koordinerade nationella initiativ samt att den enskilda kommunen är för liten för att klara detta på egen hand.

  Vid sitt första sammanträde beslutade därför Programberedningen att inrätta en femte temagrupp med särskild inriktning mot kommunal e-utveckling och samverkan med hjälp av IT. Det finns en stor potential för gemensamt utvecklingsarbete.
  Läs mer »