Byalaget - så startar man

Undersök och anmäl intresset

Undersök om intresset finns hos dina grannar att ansluta sig till bredband. Några kanske har kunskaper och kontakter som kan komma nytta. En grundprincip är att flera hushåll går samman och bygger det områdesnät (fiber) som fastigheterna ska anslutas till. På så sätt är det möjligt att drastiskt få ner den totala anslutningskostnaden för varje enskild fastighetsägare. När det finns ca 50 intresserade, gärna fler, kan marknadskrafterna vara intresserade.

Bilda ekonomisk förening

För att kunna bygga ett områdesnät enligt byalagskonceptet måste ni använda en ekonomisk förening. I många fall finns redan en ekonomisk förening etablerad som kan användas, till exempel ett byalag. Om en ekonomisk förening saknas måste ni bilda en sådan för detta syfte; dvs. att bygga bredband. Föreningen kan avvecklas efter att byggnationen är genomförd om så önskas. Föreningen ska ha en ordförande och en kontaktperson för projektet.

Förstudie

Ni gör en förstudie för att få en uppskattning över kostnaderna för grävning med mera. Stöd kan sökas hos Leader.

Genomför projektering

Med förstudien som underlag kan ni även bestämma hur byggkostnaderna ska fördelas mellan medlemmarna i byalaget. Innan markarbetet startar bör allt vara klart med vad som ska göras, vilka som är med och att alla markavtal och tillstånd är klara.

Ansök om projektstöd

Kontrollera vad som gäller för att få projektstöd via Länsstyrelsen. Skriv en ansökan och se till att lämna in den i rätt tid. Läs mer.

Se över befintliga avtal

Informera alla i byalaget om att säga upp befintliga avtal för Internet, tv och telefoni i tid. Se till att teckna nya med den tjänsteleverantör som ni önskar. 

Ta in offerter och gör en budget

Begär in offerter på grävarbete och bestämma vad som skall ingå i arbetet. Bestäm vilken operatör ni ska samarbeta med och kotrollera om ni kan köpa slangmaterial av dem. Ibland hjälper kommunen till med material.

Börja bygga

Påbörja därefter grävningen. Håll kontakt med den som projketerat nätet så att allt blir rätt och riktigt.

Kontakta nätägaren

Kontakta nätägaren som blåser i fiber och kopplar upp nätet. 

Använd ert nya bredband

Anslut hemmanätverket till fibernätet och välj tjänsteleverantörer.