Bygg bredband på landsbygden

Vi vill att byalag, samhällsföreningar och andra ska genomföra projekt för utveckling av bredband på landsbygden. Så här kan ni göra för att komma igång.

Undersök om intresse finns hos dina grannar att ansluta sig till ett bredbandsnät på upp till 100 Mbit/s. Gå samman och bygg kanalisation fram till de fastigheter som ska ansluta sig. Därefter lägger en nätägare fiber i kanalisationsnätet. Nätägaren har kontakt med ett antal tjänsteleverantörer som man kan välja mellan när man tecknar avtal om Internet.

Kom  igång

Samla en liten grupp intresserade från er by eller närmaste område. Ta gärna hjälp av någon i den lokala sockenföreningen, vägföreningen, LRF-avdelning eller liknande.

Ta kontakt med din kommun och fråga efter den som jobbar med bredband. Hon eller han kan eventuellt vara med på något av era byamöten.

Kalla till stormöte - Glöm inte sommarboende

  1. Låt alla få vädra sina förhoppningar och farhågor.
  2. Folk ska gå hem ”peppade” !
  3. Få ihop en interimsstyrelse eller arbetsgrupp.
  4. Är ni flera byar som samverkar, se till att det finns representanter från alla områden.
  5. Se till att alla byar har minst en markägarrepresentant.
  6. Försök få med bredd i kompetenser, åldrar och kön.
  7. Samla ihop preliminära, icke-bindande, intresseanmälningar.
  8. Avsluta med att ALLA, gammal som ung, kan hjälpa till för att få fiber hem.

Bilda en ekonomisk förening

Det är lämpligt att bilda en ekonomisk förening för att hantera kostnaderna. I många fall finns redan en ekonomisk förening som kan användas, till exempel en vägförening eller samhällsförening. Om en ekonomisk förening saknas måste ni bilda en. Läs mer om hur man startar en ekonomisk förening på Bolagsverkets hemsida, www.bolagsverket.se

Är föreningen skattepliktig?

De tjänster som en förening kan tillhandahålla i samband med utbyggnad av bredband (upplåtelse av fiber, tillhandahållande av bredbandstjänster, distribution av tjänster, grävning, etc.) omfattas av skatteplikt enligt mervärdesskattelagen, ML.

Dock utgör enligt Skatteverkets bedömning en upplåtelse av enbart rör utan fiber s.k. kanalisation en sådan upplåtelse av fastighet som är undantagen från skatteplikt. Enligt Skatteverkets uppfattning kan en sådan upplåtelse omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet för uthyrning av fastighet.

Om en förening har för avsikt att upplåta kanalisation mot ersättning bör man ta del av de speciella regler som gäller för frivillig skattskyldighet.

Läs mer om detta på skatteverket.

Projektera nätet - kanalisationen

Nästa steg är att projektera kanalisationen. Efter genomförd projektering får man en uppskattning på vad nätet kommer att kosta och hur det kan byggas. Viss finansieringshjälp finns att söka till projekteringen. Kontakta bredbandssamordnaren för mer information om lämpliga konsulter att anlita.

Med projekteringen som underlag kan man även bestämma hur byggkostnaderna ska fördelas mellan medlemmarna/fastighetsägarna i området. Ha tidig kontakt med tilltänkt nätägare för att reda ut alla mellanhavanden och få deras godkännande i de fall det behövs. Gör en kostnadskalkyl utefter det antal fastighetsägare som är intresserade av att ansluta sig till bredbandsnätet i dag och imorgon. Ta beslut "Ska vi göra detta eller inte?"

Ansök om projektstöd

Med projekteringen som underlag kan man ansöka om projektstöd från Länsstyrelsen. Ersättningen kan maximalt uppgå till 50 % av den totala projektkostnaden. Notera att man bör vara minst tjugo fastighetsägare som gör en gemensam ansökan för att vara kvalificerade.