Kanalisationsstöd

Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger tomrör (kanalisation) för IT- infrastruktur.

Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsförening, ekonomisk förening eller privatpersoner. Tidigare har det krävts att rören läggs ner i samband med utbyggnad av annan kanalisation som till exempel el eller vatten. Sedan 2010 gäller inte det kravet.

Kanalisationsstöd eller  Landsbygdsprogrammet?

Båda stöden kan användas för att bygga bredband. Länsstyrelsen och regionförbundet samarbetar för att stödpengarna ska användas på bästa sätt.

Vem kan söka?

Stödet kan bara gå till projekt där man bedömer att IT- infrastrukturen inte kommer att byggas ut inom tre år. Det innebär att projekt som får stöd i första hand kommer vara sådana som genomförs på landsbygden. Varje projekt förväntas omfatta ett begränsat geografiskt område.

Projekt som beviljas stöd ska vara färdigställda och redovisade inom två år från datum för beslut.

Ansökan om kanalisationsstöd

Ansökan om kanalisationsstöd görs hos Regionförbundet i Kalmar län.

Kostnader som ger rätt till stöd

Kanalisationsstödet kan uppgå till maximalt 50 procent av de kostnader som ger rätt till stöd. Regionförbundet kan, i särskilda fall, besluta att stödet blir lägre än 50 procent. Kostnader som får räknas in i underlaget är projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande kostnader. Kostnader för att utnyttja mark får inte räknas in i underlaget för stöd.

Krav på kanalisationen

Flera krav ställs på innehavaren av kanalisationen, som berör hur den utformas, dokumenteras och tillhandhålls. Bland annat krävs att den kanalisation som får statligt stöd ska utformas på sådant sätt att den kan användas av två eller flera IT-infrastrukturägare. Innehavaren ska uppdatera och förvalta dokumentationen över kanalisationen. Regionförbundet ska vara informerad om var dokumentationen finns tillgänglig. Kanalisationen ska också tillhandahållas av ägare av IT-infrastruktur på ett icke-diskriminerande sätt och till ett pris som sätts med hänsyn till det statliga stödets storlek.