Regional transportplan Kalmar län 2018-2029

Den regionala transportplanen omfattar investeringar på det regionala vägnätet, som i Kalmar län utgörs av samtliga statliga vägar utom E22, riksväg 25 och 40.

 

Den regionala transportplanen har som utgångspunkt att prioritera åtgärder i transportsystemet som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential, enligt förslaget till Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.

I utvecklingsstrategin sätts viktiga frågor kring länets transportinfrastruktur i sitt regionala sammanhang och prioriteras utifrån regional nytta. I transportplanen översätts  detta till konkreta prioriterade insatser.

Det är regionförbundets styrelse som tar beslut om att anta den regionala transportplanen.