Inbjudan till samråd om regional transportplan för Kalmar län 2018-2029

Välkommen att lämna synpunkter på den Regionala transportplanen för Kalmar län. Remisstiden pågår fram till den 16 oktober 2017.

Planen tas fram enligt uppdrag från regeringen och ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven i regionen och ska innefatta åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur.