Samhällsplanering – Infrastruktur

Regionförbundets uppgift är att samordna de insatser som behövs för att utveckla länets kommunikationer.

Regionförbundets uppgift är att samordna de insatser som behövs för att utveckla länets kommunikationer. Vi agerar så att angelägna frågor kring regionens infrastruktur och kommunikationer alltid finns aktuella hos riksdag, regering och centrala myndigheter. Vi deltar också aktivt i såväl nationella som internationella projekt kring transporter.

I juni 2014 fasställde regionförbundets styrelse planen för åren 2014 -2025. Av planen framgår vad Kalmar län kommer att satsa på när det gäller vägar, järnvägar, cykelbanor och kollektivtrafik.

Aktuellt   Nyhetsarkiv »

Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029

Transportplanen är ett av flera verktyg som ska bidra till att vi når målen i vår regionala utvecklingsstrategi. Läs om vilka prioriteringar som gäller för länets vägnät.

Sydsverige enat om prioriteringar i infrastrukturen

Genom viljeyttringen "Sydsvenska prioriteringar" står länen/regionerna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

Förslag på åtgärder för främjad regional tillväxt

Trafikverket har lagt fram förslag på åtgärder för ca 400 miljoner kronor per år för att främja regional tillväxt och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd. I Kalmar län föreslås åtgärder för ca 45 miljoner. Arbetet med de åtgärder som föreslås...