Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016 - 2025 Sammanfattning

  2015-09-23
Kalmar läns livsmedelsstrategi blev klar i september 2015. Här redovisas sammanfattningen. Du hittar det fullständiga dokumentet i högerspalten. Där finns också en populärversion.
 

Växande värde – livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025

Kalmar läns utveckling inom livsmedel de senaste åren är unik. De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för regionen men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 ska bidra till att detta blir möjligt, det vill säga bidra till ett växande värde.

Livsmedelsstrategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential. Den kommer bland annat att ge underlag för prioriteringar av offentliga projektmedel. Strategin kan också fungera som en regional länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån.

Visionen är att Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Vi ska stolta kombinera naturförutsättningar, traditionell kunskap och entreprenörskap med fördjupad kunskap om hållbar utveckling, teknik och marknad.

Målet är att fler människor i världen ska välja livsmedel från Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga. För att nå dit krävs insatser inom många olika områden. Vi har identifierat sex framgångsfaktorer som är viktiga att inkludera i arbetet på alla nivåer och inom alla delområden - nytänkande, kompetens, effektivitet, hållbarhet, stolthet och företagsamhet.

En strategi handlar om att välja principer och arbetssätt för att nå det uppsatta målet. Vi ska bygga vidare på länets styrkor inom livsmedelsområdet, nämligen en stark förädlingsindustri, en stark besöksnäring och våra naturförutsättningar. Vi ska också samarbeta i hela kedjan ”från jord till bord” samt öka regionens deltagande i utvalda nationella och internationella nätverk och samarbeten. Samhället förändras och vi ska ta vara på möjligheterna att utveckla nya nischer. Vi ska också nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Genomförandet av länets livsmedelsstrategi kräver dessutom att samtliga sektorer avsätter resurser för det fortsatta arbetet.

Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 innehåller också sex prioriterade åtgärder. Dessa bedöms som strategiskt viktiga för att nå målet om att, långsiktigt och hållbart, öka branschens konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

1. Bilda ett råd för kompetensförsörjning och Mat-college
2. Inkludera livsmedelsbranschen i det företagsstödjande systemet
3. Fokus på proteiner - bygg en plattform för forskning, innovation och utveckling
4. Etablera en nationell mötesplats Mat & Livsmedel
5. Utveckla länets matidentiteter
6. Genomför länets livsmedelsstrategi tillsammans

För varje åtgärd anges vad som behöver göras och varför. Vi redovisar också hur arbetet med att genomföra varje åtgärd kan påbörjas, målgruppen för respektive åtgärd, huvudaktörer och samordnare för det fortsatta arbetet samt tidplan.

Strategin bygger på ett brett underlag samt på möten med nästan 900 personer (44 % kvinnor och 56 % män). Arbetet har finansierats av LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län, med stöd av regionala utvecklingsmedel. Dessa tre organisationer har också antagit strategin.