Livsmedelsutveckling Sydost

Livsmedelsutveckling Sydost är länets satsning för ökad konkurrenskraft och tillväxt, hållbara och innovativa produkter och nya samarbeten. Ett flertal regionala aktörer har gått samman för att jobba med utveckling av länets livsmedelsbransch.

Livsmedelsutveckling Sydost är en gedigen satsning för utveckling och innovation av regionens livsmedelsbransch och en viktig del i att genomföra länets livsmedelsstrategi. Arbetet utgår från identifierade styrkeområden i regionen och vänder sig till hela livsmedelssektorn, men lyfter särskilt möjligheterna med proteinrika livsmedel. Hela livsmedelskedjan omfattas; från primär- och sekundärproducenter till slutledet med handel, restauranger och besöksnäring. Projektets innehåll anpassas till företagens önskemål och aktuella utvecklingsbehov. Målgruppen är framför allt små- och medelstora företag i kedjan från jord till bord, men även branschorganisationer, myndigheter, politiker och universitet.

Arbetet sker i samverkan mellan följande organisationer: Regionförbundet i Kalmar län (huvudman), Almi Företagspartner Kalmar län AB, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, LRF Sydost, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt Fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Därutöver ett antal privata aktörer.

Livsmedelsutveckling Sydost förverkligas genom projektet "Proteiner i fokus – plattform för forskning, innovation och utveckling i regionens livsmedelsbransch", som pågår under 2016-2019 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Landsbygdsprogrammet och regionala aktörer. Det centrala i projektet är konkreta insatser för ökad tillväxt och sysselsättning, nya produkter, utveckling och samarbete – med hänsyn tagen till de tre hållbarhetsaspekterna. På längre sikt är ambitionen att arbetet ska mynna ut i en permanent verksamhet för företagens fortsatta arbete med innovationer och utveckling inom förädling av råvaror, hållbarhet, entreprenörskap, marknad och företagsutveckling.

Små och medelstora företag

Projektet vänder sig till små och medelstora företag, vilket enligt rådande definition är företag med färre än 250 anställda och en omsättning mindre än 50 miljoner euro. SCBs statistik för åren 2007, 2010 och 2014 visar att den stora förändringspotentialen ligger hos små och medelstora företag samt att det är i denna grupp som utveckling och tillväxt sker. Totalt sett förnyas nio procent av de svenska livsmedelsföretagens produkter varje år, vilket innebär att det finns god potential att marknadsföra nya produkter.

För att projektet på bästa sätt ska komma dig som företagare till nytta, behöver vi få veta vad du tycker. Detta sker delvis inom ramen för vår inledande behovsinventering då vi möter företag, men du är också välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

För mer information

Mer information om vårt arbete hittar du på dessa sidor och via vår presentationsfolder som du kan ladda ner via högerspalten. Du är förstås också varmt välkommen att kontakta Thomas Isaksson eller Eva Kallenberg (se uppgifter till höger).

Klicka här för att läsa mer om projektet.