Mer om strategin

Här berättar vi mer om bakgrunden till strategin, dess geografi och regionala förankring samt det pågående arbetet.

Varför tar vi fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län?

Livsmedelsrelaterade näringar är oerhört betydelsefulla för vårt län. Här finns goda natur- och klimatrelaterade förutsättningar, stora som små företag, stor utvecklingspotential och möjlighet till fler jobb och högre omsättning. Siffror från 2014 visar att hela livsmedelskedjan från jord till bord omsätter 14,5 miljarder kronor samt sysselsätter 9 000 personer.

Länets utveckling inom livsmedel se senaste åren är unik. Med endast 2,4 procent av landets befolkning svarar vi för följande produktionsandelar på den svenska marknaden:

  • 95% av bönorna
  • 25% av kycklingen
  • 12% av mjölken
  • 10% av äggen och nötköttet

Även mat i förädlad form och mat med koppling till upplevelser får allt större betydelse. Kalmar län är landets fjärde största besöksregion sommartid (2015) och maten utgör viktiga ingredienser för besöksmål som Ölands skördefest och Astrid Lindgrens värld. Vårt förhållandevis stora utbud av White Guide-restauranger och -caféer visar ytterligare på matens värde som upplevelsefaktor.

De gröna näringarnas potential

Företag inom gröna näringar är företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser. I Kalmar län omsätter de gröna näringarna miljardbelopp varje år. Här finns en stark utveckling och stora framtidsmöjligheter.

Under 2013-2014 tog Regionförbundet, Länsstyrelsen i Kalmar län och LRF Sydost fram en framtidsstudie som berör de gröna näringarnas utmaningar och möjligheter för vår region. Framtidsstudien fungerar som bakgrund till strategin och pekar ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv. Den utgör även underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften hos företag inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i Kalmar län. Studien består av fyra delrapporter (se högerspalten) som ger förslag till hur vi stärker och växlar upp denna utveckling på bästa sätt:

Pressmaterial om de olika temaområdena:

Tema 1. Företag inom de gröna näringarna – attityder, strukturer och omgivning 
Tema 2. Framtida livsmedelsförsörjning
Tema 3. Innovation
Tema 4. Energi och klimat

Dessa studier presenterades på en konferens om de gröna näringarnas framtid den 25 april 2014.

Strategins geografi och förankring

Kalmar län är en av de första regionerna i Sverige att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Strategin bygger på en bred analys samt på aktivt deltagande från företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner. Projektgruppen har deltagit i cirka 60 möten och personligen mött nästan 900 personer (44 % kvinnor och 56 % män). Utkastet till livsmedelsstrategi har diskuterats vid två rådslag. Vi har också gjort studieresor såväl lokalt som internationellt samt samlat in synpunkter och kunskap via fördjupade underlag, workshops, enkäter med mera. Vidare omfattar den all typ av mat från Kalmar län – från skog, åker, äng, trädgård, sjö och hav till köksbord, matsal och restaurang. Tidshorisonten som den verkar inom är fem till tio år.

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av Stefan Carlsson (f.d. Länsstyrelsen), Ulrica Messing (Astrid Lindgrens Värld), Claes-Göran Nilsson (Kalmar Lantmän), Helena Nilsson (Regionförbundet), Per Petersson (Ölands Skördefest), Johan Schnürer (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) och Kicki Svensson (LRF Sydost). Arbetsgruppen har bestått av Karin Bergman (Länsstyrelsen), Carolina Gunnarsson (Regionförbundet, samordnare), Mattias Nylander (Regionförbundet) och Rose-Marie Winqvist (LRF Sydost). Två referensgrupper har också bidragit med värdefull kunskap. Idag arbetar en styrgrupp och en arbetsgrupp med delvis annan sammansättning vidare med strategin. 

Strategin ska bidra till ett växande värde, långsiktigt och hållbart.

Vi vill inte begränsa arbetet till Kalmar län, utan ser hellre ett samarbete i de regioner och geografier som är relevanta. Däremot verkar regionförbundet och länsstyrelsen inom Kalmar läns gränser, vilket är anledningen till att strategin benämns som ett dokument för Kalmar län.
Arbetet har finansierats av LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län, med stöd av regionala utvecklingsmedel. Strategin har under hösten 2015 antagits av länsstyrelsen, regionförbundets styrelse och regionstyrelsen för LRF Sydost.

Strategins regionala betydelse

Livsmedelsbranschen består av en rad individer, företag, organisationer, myndigheter etc. som samverkar på olika nivåer och i olika geografier. Strategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential, och utgör därmed underlag för prioriteringar av regionala utvecklingsmedel, strukturfondsmedel och dylikt. Strategin kan också fungera som en regional länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån.