Regionalt Serviceprogram Kalmar län

Regeringen har uppdragit åt alla län/regioner att ta fram regionala serviceprogram som ska gälla under perioden 2014-2018. Programmet ska främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Programmets innehåll ska innebära att:
  • befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras
  • nya typer av mötesplatser växer fram
  • samordning främjas mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till service gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag
  • kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling främjas.

Regionförbundets styrelse antog den 7 mars 2014 programmet för Kalmar län. Programmet kan laddas ner här. Regionförbundet antog i oktober 2015 en handlingplan för landsbygdsutveckling. Handlingsplanen pekat ut ett antal insatser och aktiviteter som regionförbundet kan bidra med för utveckling av landsbygden i Kalmar län. Regionförbundets uppdrag är att stötta processer och vara en regional möjliggörare.

En viktig del av det regionala serviceprogrammet är erfarenheterna från projektet "Service skapar tillväxt" och de kommundialoger som genomfördes under februari 2014. Projektet sammanfattas också i Tillväxtverkets skrift "Engagemang och vilja".