Landsbygdsutveckling

Landsbygden i Kalmar län har unika resurser och stor potential. För många människor är landsbygden själva huvudanledningen till att de bor och verkar i länet.

Landsbygden har stor betydelse för vår regions utveckling. Här är några exempel på detta:

  • Landsbygdens företag är en viktig tillväxtmotor för länet.
  • Från landsbygden får vi våra livsmedel, jordbruks- och skogsprodukter.
  • Landsbygden förser oss med vackra kulturlandskap, attraktiva boendemiljöer och områden för rekreation och fritidsaktiviteter.
  • Besöksnäringen blir av allt större vikt för länet och ofta är den knuten till landsbygden och beroende av landsbygdens resurser.

För företag och människor som är bosatta och verksamma på landsbygden är det av stor vikt att det finns tillgång till bredband, kommunikationer och grundläggande service. 

Regionförbundet i Kalmar län jobbar med utvecklingsfrågor för landsbygden med ett regionalt perspektiv och kan ofta stötta processer och vara en regional möjliggörare.

Ofta är målen och utmaningarna desamma för landsbygd och stad. Samtidigt gäller särskilda förutsättningar för landsbygden och därför antog regionförbundet i oktober 2015 en handlingplan för landsbygdsutveckling. Handlingsplanen pekar ut ett antal insatser och aktiviteter som regionförbundet kan bidra med för utveckling av landsbygden i Kalmar län.

Här intill hittar du också vårt regionala serviceprogram. Programmet ska främja tillgången på kommersiell och offentlig service på landsbygden och gäller under perioden 2014-2018.

Nytt projekt ska stärka landsbygden

Projektet ”Flernivåsamverkan för stärkt regional service” knyter an till det regionala serviceprogrammet, pågår 2017-2019 och syftar till att stärka landsbygden i hela Kalmar län genom en ökad samverkan på flera nivåer. Inom projektet ska även nya samverkanslösningar testas.

Olika former av stöd för att främja landsbygdens utveckling

Regionförbundets stöd för kommersiell service på landsbygden och investeringsstöd för skärgårdsföretag är exempel på två former av ekonomiskt stöd för företag på landsbygden.

Vår projektkontor har tagit fram information om landsbygdsutveckling genom Leader-metoden. Metoden innebär att man i ett lokalt område går samman i ett trepartnerskap som består av offentlig, privat och ideell sektor. Därigenom får man möjlighet att söka medel för projekt genom flera av EU:s fonder. Kontakta gärna vårt projektkontor för mer information kring detta. 

Länkar till de olika stödformerna hittar du här intill under "Relaterad information".