Näringsliv

Regionförbundets uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta företagens vardag. Vårt arbete pågår inom flera olika områden.

Regionförbundets uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta företagens vardag. Vårt arbete pågår inom flera olika områden.

Allt arbete sker i dialog och samverkan med andra aktörer, främst inom länet men även med våra grannlän samt på en övergripande nationell och internationell nivå. Vi strävar efter att integrera aspekter som har med miljö, jämställdhet och etnisk mångfald att göra. Detta är en drivkraft för utveckling och tillväxt, till exempel genom att driva fram nya produktionslösningar och nya produkter.

Företagsstöd

Vi tillhandahåller olika företagsstöd till länets företag. Det handlar om stöd till affärsutveckling, företagsutveckling, designutveckling, produktutveckling, nya marknader nationellt och internationellt, FoU (Forskning och utveckling), samt stöd till lanthandel och bensinstationer på landsbygden.

Innovation

För att effektiviseringa och stimulera innovationsarbetet i Kalmar län har vi tillsammans med ett antal av våra viktigaste samarbetspartners tagit fram "Innovationsagenda Kalmar län 2015-2020". Agendan innehåller principer för hur vi tillsammans vill utveckla länets innovationsfrämjande arbete.

Rådgivning och stöd kring ansökan av EU-medel

Vårt projektkontor är ett stöd till aktörer i kommunerna när de söker pengar i EU:s program och fonder.

Internationellt samarbete

Vi arbetar kontinuerligt i flera olika internationella samarbetsprojekt för att utveckla länet.