Om Klimatsamverkan

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen.

Syfte

 • Öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål.
 • Bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
 • Finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål.

Uppdrag

Klimatsamverkan ska vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte samt för ökad kunskap. Uppgiften är bland annat att synliggöra det pågående energi- och klimatarbetet och att föreslå åtgärder, aktiviteter och prioriteringar (till respektive berörd huvudman).

Utvecklingen inom berörda samverkansområden ska följas upp och utvärderas och vi ska bidra till ökat samarbete med andra regioner.

Organisation för Klimatsamverkan Kalmar län

 • Klimatkommission Kalmar län
  Samordnar arbetet inom Klimatsamverkan Kalmar län.
  Medlemmar: Se "Klimatkommission" i listen till vänster.
  Sekretariat: Länsstyrelsen, Regionförbundet.
  Expertmedverkan: Energikontor Sydost (ESS).
 • Politisk referensgrupp
  Länets primärkommunala nämnd utgör referensgrupp för lokal politisk förankring.
 • Referensgrupp tjänstemän
  Beredande till Klimatkommission, styrelse med flera. En tjänsteman från vardera kommun, länsstyrelse, regionförbund, landsting, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost. 
 • Tematiska länsarbetsgrupper
  Kommer i första hand att finnas på tjänstemannanivå och förändras efter behov och intresse.

Finansiering

Var och en står för sina kostnader i form av tid och eventuella utgifter. Länsstyrelsen och Regionförbundet står för sekretariatsfunktionen.

Separata beslut/överenskommelser om finansiering för aktiviteter och projekt tas i varje enskilt fall.