Miljö i balans

Miljöfrågorna är en viktig del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Kalmar län har satt upp 110 regionala miljömål. Vi har valt att prioritera fem mer övergripande områden.

Regionförbundet har valt att prioritera fyra övergripande områden.

 • Vatten, sjöar och hav
  En god vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten med särskild vikt på minskade utsläpp av fosfor och kväve. 

 • En fossilbränslefri region (No Oil)
  Kalmar län ska vara en föregångsregion i arbetet med minskade klimatpåverkande utsläpp samtidigt som vi åstadkommer en hållbar tillväxt.

 • En giftfri vardag 
  Minska densammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga för människor och nå "nära noll" när det gäller särskilt farliga ämnen.
    
 • Värdefulla natur- och kulturmiljöer
  Bibehålla och förbättra värdefulla biotoper och miljöer i länet. Flera natur- och kulturmiljöer riskerar att försvinna och måste bevaras och utvecklas både för människans skull och för att natur- och kulturmiljöerna har ett egenvärde i sig. 

Arbetet för att förverkliga målen bedrivs på många olika nivåer och av många olika aktörer. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har ansvaret för samordningen av det regionala miljömålsarbetet.

Miljösamverkan Sydost

Miljösamverkan Sydost är ett projekt för samverkan mellan miljöhandläggare i Gotlands och Kalmar län inom olika miljö- och hälsoskyddsområden. Projektet stöds ekonomiskt av samtliga kommuner i båda länen, Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län samt Regionförbundet i Kalmar län.
Se vidare "Miljösamverkan Sydosts" webbplats.