Studie- och yrkesvägledning

Det tvååriga projektet ”SYV i förändring” avslutades 2013. Projektet hade som målsättning att höja kompetensen hos alla studie- och yrkesvägledare i Småland, Blekinge, på Öland och Gotland.

Bakgrunden till projektet var en förändrad arbetssituation med nya läroplaner att förhålla sig till, nya Allmänna råd och inte minst en föränderlig arbetsmarknad. Det har blivit allt viktigare att studie- och yrkesvägledare kan förmedla en aktuell bild av vilka yrkesroller som finns och hur arbetsmarknaden ser ut. Det är också viktigt att med hjälp av nätverk, diskussion och samtal skapa möjlighet till en så likvärdig vägledning som möjligt.

Nätverket SYV i förändring lever vidare och styrgruppen planerar för en årligen återkommande konferens med kompetenshöjande innehåll. Den konferens som från början var planerad till november 2015 ägde inte rum förrän den 18 april 2016.

I Kalmar län har ett SYV-nätverk och ett SYV-råd bildats. SYV-rådet består av en representant från varje kommun och uppdraget är vara kontaktperson i sin kommun, samt att SYV-rådet plockar uppsignaler om tankar, idéer och behov som finns i verksamheten. Det kan handla om att diskutera och försöka samordna uppkomna behov med fortbildningsinsatser m.m.

Det har beslutats att SYV-rådet träffas två gånger per termin och SYV-nätverket en gång per termin. Regionförbundet är samordnare och sammankallande. 

Under våren deltar Kalmar län i den SYV-barometer som genomförs 2016. Resultaten kommer att presenteras på Regionförbundets hemsida.