Internationalisering

Erasmus+ heter EU:s program för utbildningssamarbetet i Europa. Programmet startade den 1 januari 2014 och kommer att ge fyra miljoner personer möjlighet att studera, praktisera, arbeta eller volontärarbeta utomlands under de kommande sju åren.

Erasmus+ är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020.

Programmet vänder sig till organisationer och individer inom hela utbildnings- och ungdomsområdet, till exempel skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar och ungdomsorganisationer.

I och med Erasmus+ läggs alla de möjligheter som ryms inom dagens EU-program samman i ett gemensamt program.

Ökad budget jämfört med dagens program

Erasmus+ får en budget på 14,7 miljarder euro, vilket är en fyrtioprocentig ökning jämfört med dagens program – ”Livslångt lärande”. Två tredjedelar av budgeten vigs åt mobilitet – internationella utbyten för individer i form av studier, praktik, arbete och volontärarbete utomlands. En tredjedel går till att stödja partnerskap – samarbeten – mellan organisationer i olika länder, och till reform- och policyutveckling inom utbildning och arbetsmarknad.

Utvecklingsplan för sökande verksamhet – europeisk utvecklingsplan

Varje sökande verksamhet (normalt den enskilda skolan) måste ha tänkt över vilka behov man har och kunna redogöra för sin långsiktiga planering för att stärka undervisningens kvalitet, lärarnas kompetens och organisationens internationalisering.

Fem kommuner i samarbete

Från den 1 juli 2013 till den 31 december 2014 genomförde Vimmerby kommun en förstudie med inriktning på "Att införliva och göra det internationella perspektivet levande inom Barn- och utbildnings- samt Kultur- och fritidsförvaltningen i Vimmerby kommun". Huvudmålet för studien var att fler skolor i Kalmar län deltar i olika typer av internationella utbytesprogram för personal och elever. Målet uppnåddes inte helt, men skolorna i länet har ökat sin kompetens för att arbeta mer strategiskt med frågorna. Ett regional nätverk har skapats av kontaktpersoner, framför allt i den norra länsdelen. Läs slutrapport genom att klicka på länken till höger.

Nästa steg är att Regionförbundet stöttar ett 3-årigt projekt, där Vimmerby kommun är projektägare och tillsammans med 4 andra kommuner i norra länet arbetar strategiskt med att utveckla verksamheten när det internationella samarbeten i skolan. Det övergripande syftet är att få länets skolor, från förskola till vuxenundervisning, att arbeta med internationella frågor och samarbeten som ett strategiskt verktyg för utveckling av verksamheten. För att lyckas med det krävs kompetens för mer kvalitativa, långsiktiga och behovs baserade ansökningar för finansieringsstöd till internationella samarbeten och utveckling av gemensamma ansökningar. Dessutom metoder för att integrera det internationella perspektivet i det dagliga arbetet med stöd av studerande och personal.

Projektet arrangerar aktiviteter i länet för information om möjligheter till finansiering, stöd vid ansökningar, erfarenhetsutbyte och metodutveckling via internationella samarbeten.

Aktiviteterna riktar sig till personal inom skolverksamhet som är intresserade av verksamhetsutveckling via internationella samarbeten. Använd projektets hemsida för att se datum för aktiviteter och arrangemang, (se länk i högerkolumnen).

Primär målgrupp under de första 1,5 åren är kommunala skolor i norra länsdelen, det gäller både ledning av projektet och samtliga aktiviteter. Under den perioden bjuds skolor i södra länsdelen in till vissa aktiviteter ex. information, erfarenhetsutbyte och konferenser/seminarier.

Inför de avslutande 1,5 åren får kommunerna i södra länsdelen möjlighet att gå in i projektet utifrån samma förutsättningar som de norra kommunerna.