Skolutveckling

Målet är att koppla utveckling inom lärandeområdet till regional utveckling, genom att etablera nätverk och koordinera regionens aktörer. Det övergripande målet är att bidra till ökad måluppfyllelse i skolan och en ökad kunskapsnivå.

Under 2016 prioriterar vi:

  • Plug In 2.0 fortsätter arbetet med att öka antalet behöriga till gymnasieskolan, samt att öka genomströmningen i gymnasieskolan – fler elever ska klara sina studier inom planerad tid och avhoppen från gymnasieskolan ska minska. Projektet, där verkstäderna i de kommuner som deltar söker och testar nya metoder för att coacha, vägleda och motivera elever.
  • Nätverket för Studie- och Yrkesvägledare fortsätter träffas för att utbyta erfarenheter och få ny information från myndigheter och andra aktörer.
  • Ett nätverk och en struktur för samverkan när det gäller Elevhälsan initieras och etableras med aktörer från skola, socialtjänst och landsting. Ett första möte äger rum under våren 2016 och en arbetsgrupp tar fram en plan för det fortsatta arbetet.
  • Ett regionalt nätverk för utvecklingsledare inon utbildningssektorn initieras. Nätverket kommer att ha en koppling till Regionalt UtveklingsCentrum (RUC) inom Linnéuniversitetet. Ett uppdrag kommer att vara att diskutera hur regionens behov av lärarkompetens ser ut och hur vi gemensamt kan hitta lösningar på de utmaningar som finns.
  • Ett regionalt deltagande i Teknik-college och det nystartade Vård- och Omsorgs-college.
  • Regionen följer det utvecklingsprojekt som Mönsterås kommun startar med Challenging Learning.
  • Regionförbundet och Kulturavdelningen inom Landstinget gör under hösten en omstart med Skola & Kultur, med utgångspunkt i strategin Relevant.