Högre utbildning, forskning och innovation

Regionförbundet spelar en viktig roll som länk mellan Linnéuniversitetet och olika aktörer och intressenter i regionen.

Målsättningen är att Linnéuniversitetet ska få en tydlig regional koppling och delaktighet. Exempel på aktiviteter under 2014 för att uppnå detta är utveckling av Småland Blekinges kontor i Bryssel samt medverkan i arbetet med EU:s nya ramprogram för forskning och utveckling – Horizon 2020. Prioriterat är också utveckling av projekt och verksamhet med koppling till akademiska miljöer exempelvis i Oskarshamn med koppling till slutförvaret av använt kärnbränsle.

Mål 2014

  • Regionförbundet ska medverka till att Linnéuniversitetet har utvecklade kontakter med kommunerna i Kalmar län
  • Utveckla och fördjupa samarbetet inom Småland-Blekinge och det gemensamma kontoret i Bryssel.