Validering

Validering är ett viktigt och kraftfullt verktyg för livslångt lärande, som används för att synliggöra och tillvarata kompetens.

Validering ger en trygghet för arbetsgivaren och underlättar för de personer som söker jobb eller vill utbilda sig vidare.

 
Vad är Validering?

Validering är ett verktyg för att synliggöra och tillvarata kompetens. Genom intervjuer, tester och arbetsprover kan en persons kompetens prövas mot jobbkraven i ett yrke eller mot målen i en utbildning. Resultatet blir ett formellt intyg. Det skapar trygghet för arbetsgivaren och underlättar för den som söker jobb eller vill utbilda sig vidare. På så sätt underlättas matchningen och kompetensförsörjningen.
Valideringen sker för reell kompetens, d.v.s. för att bedöma kunskaper, färdigheter och/eller förmågor. Den genomförs även för formell kompetens, där det handlar om att bedöma utländska betyg.

Hur går validering till?

En validering kan påbörjas genom att en person vill ha sin kompetens kartlagd och bedömd. I kontakt med exempelvis en studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare eller utbildningsanordnare bestäms vilka kontakter som ska tas för att få valideringen genomförd. Det kan exempelvis vara en myndighet eller en branschrepresentant som ska validera personen. Valideringen sker enligt den valideringsmodell som är passande för det specifika fallet. Efter valideringen sker en bedömning som avgör på vilken nivå personens kompetens ligger och om det behövs någon ytterligare utbildning för att personen ska kunna nå målet med valideringen, som kan vara en anställning eller att utbilda sig vidare inom ett område.

Vilka organisationer validerar?

Det finns en rad olika sätt att validera på och därmed även en rad aktörer inom området. Här är några exempel

Kommunal vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen sker validering främst mot kursmål för gymnasiets yrkesprogram men även mot enstaka ämnen. I Kalmar län finns kommunal vuxenutbildning i alla tolv kommuner:

Yrkeshögskolan

Inom yrkeshögskolan kan validering användas för att ta fram underlag för beslut om att påbörja en utbildning. Den kan även användas som underlag för att få tillgodoräkna sig delar av en utbildning. I dagsläget finns Yrkeshögskolor lokaliserade i olika kommuner i Kalmar län, från norr till söder:

Högskola och universitet

Validering inom universitet och högskolor används för att kunna påbörja en viss utbildning och för att få tillgodoräkna sig tidigare lärande för att anpassa studier. I Kalmar län är det Linnéuniversitet som genomför validering och identifierar kompletteringsmöjligheter för att genomföra högre utbildning.

Folkbildning

Inom folkhögskolor och studieförbund kan validering användas för att ta fram underlag för beslut om att påbörja en utbildning. Den kan även användas som underlag för att få tillgodoräkna sig delar av en utbildning. I Kalmar län finns det fem verksamma Folkhögskolor:

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen hjälper till med validering av arbetssökande främst inom yrkesområden där det finns efterfrågan på arbetskraft. De som kan komma att bli aktuella för validering är exempelvis personer som saknar intyg eller betyg från tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning. Arbetsförmedlingen finns på ett flertal orter i Kalmar län. Arbetsförmedlingen hänvisar till en arbetsgivare som får validera mot ersättning.

Universitets- och högskolerådet

Här görs bedömning av utländsk utbildning, vilket innebär att formella dokument, exempelvis betyg, värderas och synliggörs. Ansvaret för bedömning av utländsk utbildning ligger på Universitets- och högskolerådet som finns i Stockholm.

Myndigheter ansvariga för nationellt reglerade yrken

De validerar utländsk utbildning inom respektive område. Exempel på reglerade yrken är optiker, sjuksköterska, advokat och veterinär. Ansvariga myndigheter finns på olika platser i landet. Socialstyrelsen t ex, sätter ramarna för hur validering av kompetens inom vården ska hanteras. Efter att till exempel en läkare har validerats, kan personen vara aktuell för anställning inom Landstinget i Kalmar län.

Branschorganisationer

Flera branschorganisationer har utvecklat valideringsmodeller för yrken inom sin bransch antingen för möjlighet till anställning eller eget företagande inom yrket.