Utbildningsnivå och kompetensmatchning

Kalmar län står inför en stor utmaning när det kommer till att förbättra länets kompetensmatchning.

En av grundpelarna för länets framtid är att införa insatser som kan öka matchningen för näringslivets och de offentliga organisationernas behov av kompetent arbetskraft.

Tillsammans med andra aktörer inom området samordnar regionförbundet olika insatser som ska leda fram till en höjning i länets utbildningsnivå och bidra till en ökad kompetensmatchning.

Arbetsgivarna i Kalmar län ser optimistiskt på framtiden och enligt Arbetsförmedlingens prognos (juni 2017) fortsätter arbetsmarknaden i länet att utvecklas i en positiv riktning. Trots detta står länet inför stora utmaningar, framförallt för att många arbetsgivare har svårt att hitta lämpad kompetens vid rekrytering. Kalmar län har i jämförelse med övriga landet en högre andel invånare med endast folk-/grundskoleutbildning, vilket i många fall är otillräckligt som utgångspunkt för att kunna matchas mot de lediga tjänster som finns.

Det finns ett stort behov av arbetskraft som är utbildade inom industri-/teknik samt vård- och omsorgsområdet och dessvärre har utbildningarna som leder till arbete inom dessa områden ett minskande sökarantal från föregående år. Insatser som bidrar till en kompetenshöjning i länet är centrala för att arbetslösheten ska minska. Det kan vara insatser som exempelvis; utbildning, validering och praktik. Om det inte lyckas rekryteras personer med rätt kompetenser till länet riskerar det leda till negativa effekter för Kalmar läns totala sysselsättning och tillväxt, samt i fortsättningen även för välfärden i länet.

Utbildningsanordnare i Kalmar Län

Kommunal vuxenutbildning

Folkhögskolor

Universitet och högskolor

Yrkeshögskolor

Övriga länkar

  Universitets- och högskolerådet