Innovativa vägar till jämställd tillväxt

Regionförbundet i Kalmar län har beviljats 3 000 000 kr för fem projekt som kan bidra till en framtida mindre könssegregerad arbetsmarknad i Kalmar län.

Kalmar län har ett stort framtida behov av utbildad arbetskraft inom många branscher där läget inom skola/vård/omsorg och industri/teknik redan nu är akut. 60 % av företagen inom industrisektorn har redan idag upplevt svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet.

Motsvarande siffra återfinns i arbetsförmedlingens prognos för arbetsställen inom offentlig verksamhet, även där uppger 60 % upplevt svårigheter att rekrytera rätt kompetens.
I kombination med en skev könsfördelning i dessa branscher ser vi att insatser för att bredda kvinnors och mäns val av utbildning och yrkesliv skulle gynna en ökad regional tillväxt på sikt.

Jämställdhet bidrar på flera sätt till att göra regionen attraktiv och leder till ett mer innovativt klimat och det skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. Det finns ett behov av att fler män lockas till kvinnodominerade arbetsplatser som vård och omsorg och att fler kvinnor lockas till mansdominerade arbetsplatser som har koppling till länets basnäring.

Regionförbundet i Kalmar län har fått ett uppdrag av regeringen om jämställd regional tillväxt där det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet.

Projekt som pågår och som är på gång