Kompetensplattform Kalmar län

Uppdraget är att etablera en kompetensplattform för samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

Näringsdepartementet har gett Tillväxtverket i uppdrag att bygga en nationell stödstruktur för kompetensförsörjningsfrågor. Syftet är att få bättre kunskap och översikt gällande utbudet av utbildningar och behovet av kompetens. I Kalmar län har regionförbundet som samverkansorgan i uppdrag att etablera en kompetensplattform.

Med kompetensplattformsuppdraget samlas tre politikerområden under ett tak; näringsliv, utbildning och befolkningsvälfärd. Den övergripande frågan är hur utbudet av utbildningar stämmer överens med behovet av kompetens som berör såväl utbildning som arbetsmarknad, men också näringslivet och vår regionala utveckling. Om arbetsgivare inte hittar den kompetens de behöver minskar deras konkurrenskraft, vilket i slutändan får effekter på såväl tillväxt som välfärd. 

Syftet med de regionala kompetensplattformarna är att:
  • Öka kunskapen och översikten inom kompetensförsörjnings– och utbildningsområdet
  • Bidra till samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjningsområdet
  • Öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt
  • Öka kunskapen om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. Detta med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.