WaterNets-Ru

Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status betytt och betyder oerhört mycket för Kalmar läns utveckling.

De hot som övergödning och utsläpp av farliga ämnen utgör för Östersjön är väl kända. Lokal och regional kunskap, förmåga och kreativitet har inte utnyttjats i tillräckligt hög grad för att motverka övergödning och utsläpp av farligt avfall. Samarbete och aktiviteter på lokal och regional nivå måste i ökad utsträckning uppmuntras. Nya metoder och innovationer behöver utvecklas både vad gäller styrning och konkreta åtgärder.

”WaterNets” var en förstudie som byggde på det tidigare projektet MOMENT:s positiva resultat när det gäller att utveckla och utnyttja vattenråd ”Water Users Partnership (WUP)” för ett lokalt och regionalt samarbete i kampen mot övergödning och utsläpp av farligt avfall.

Tanken var att genom ett framtida ”WaterNets-projekt” inom Östersjöprogrammet sprida ”WUP”-konceptet i hela Östersjöregionen. Tyvärr fick ansökan till Östersjöprogrammet avslag och istället används nu konceptet i ett bilateralt projekt ”WaterNets-Ru” med Kaliningrad (Ryssland) finansierat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Projektet kommer att pågå från april 2017 till september 2018. I projektet deltar också Västerviks kommun och Tjust vattenråd. På den ryska sidan samarbetar vi med Kaliningrads regionala administration, miljöorganisationen ECAT och Gurjevsk kommun där floden Gurjevka utgör pilotområde i projektet.