Umbrella

Forskning visar att begränsad institutionell kapacitet i mindre kommuner och organisationer gör att de i allt för liten utsträckning använder EU:s program och fonder för egen verksamhetsutveckling.

Umbrella-projektets mål är därför att möta de hinder för gränsöverskridande projektsamarbeten som mindre kommuner och organisationer upplever och därmed höja kapaciteten så att EU-program i högre utsträckning nyttjas som verktyg för kommunal och regional utveckling.

Regionförbundet är partners i projektet och kommunerna Torsås och Kalmar (Södermöre kommundel) är med som associerade partners och blir därmed länets pilotkommuner. Kunskap och erfarenheter från projektet ska sedan spridas till övriga kommuner i länet via länets nätverket för kommunala internationella strateger.

Euroregion Baltic är projektledare och i övrigt deltar ytterligare fyra partners och sju associerade partners från lokal/regional nivå samt universitet från Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.

Projektet pågår under perioden 2018-01-01-2020-06-30.