Samarbete med Sydafrika

Regionförbundet i Kalmar län tecknade 2005 ett samarbetsavtal med regionen Cape Winelands District Municipality i Sydafrika. Ett antal projekt har genonomförts med finansiering från SALA-IDA och senare ICLD.

Fokus har varit att utveckla Kalmar läns museums kulturmiljöpedagogik med tidsresor, att bygga upp en folkhögskola och kunskapsutbyte inom miljöteknikområdet. Förutom Museet har även flera kommuner i länet varit delaktiga. Syftet med samarbetet är att stärka den lokala demokratin. Även om Sydafrika är ett förhållandevis välmående land i jämförelse med många av sina grannar, så är det en ung demokrati och det finns en stor och påtaglig fattigdom. Hög arbetslöshet bland både unga och gamla medför stora sociala problem med kriminalitet och missbruk.

Aktuell status

Ungdomsfrågor

I januari 2015 besökte Regionförbundet Cape Winelands för att genomföra ett streygruppsmöte samt diskutera ett kommande ungdomsprojekt. Den sydafrikanska parten har tydligt kommuniocerat att man vill arbeta med barn och ungdomars utveckling, eftersom man ser stora utmaningar och problem. Barn hoppar av skolan redan på grundskolan och tonåringar hamnar tidigt i gängkriminalitet. Tonårsgraviditeterna blir allt vanligare, eftersom det också är ett sätt att trygga sin försörjning. Det finns en medvetenhet om problemen och även goda exempel på att arbeta förebyggande, men man efterlyser fler verktyg och metoder. Under förra året genomförde vi därför gemensamt ett projekt för att ta fram och sprida metoder som både kan användas i Sydafrika och i Kalmar län.

Miljöteknik

Tillsammans med Cape Winelands har Regionförbundet genomfört projekt med fokus på miljöteknik. En av Sydafrikas stora utmaningar är att förbättra reningsverk, avfallshantering och energiförsörjning. Vid besöket i januari 2015 lyftes frågan om behovet av småskaliga reningsverk i några av de mindre tätorterna i distriktet. Svensk miljöteknik i form av både kunnande och tekniska lösningar är efterfrågad.