Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Riksdagen har beslutat att en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018.

Syftet med den nya lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. I den nya modellen kommer planeringen huvudsakligen göras i hemmet, när patienten har hunnit återhämta sig. Det gör att patienten får ökad möjlighet delta aktivt och på sina villkor.

Det lagen handlar om

  • Att stärka personens delaktighet och självbestämmande
  • Ökad samverkan och högre krav på information och informationsöverföring mellan kommuner och landsting
  • Ny planeringsprocess där öppenvården och kommunens hälso- och sjukvård snabbare får kännedom om patienten på sjukhuset och kan börja planera för insatser utifrån personens behov
  • Fristdagarna ändras och blir samma för alla

Kalmar läns modell

Kalmar läns modell bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den enskildes och de närståendes bästa. En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och bygger upp effektiva processer och rutiner. Kalmar läns överenskommelse syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs det vill säga när patienten är utskrivningsklar. Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att den enskilde i ökad omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.

Målgrupp

Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt landstingets öppenvårdsmottagningar.

Syfte

Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Mål

Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.

Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs.