Barn och unga

Utvecklingsarbetet sker genom samverkan dels mellan kommunerna och landstinget, dels mellan socialtjänsternas sociala barn- och ungdomsvård.

Båda delarna samordnas av regionförbundet och drivs framåt av den samordnande gruppen för barn och unga tillsammans med den regionala utvecklingsledaren. Arbetet sker på uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt av social- och omsorgscheferna i Kalmar län.

Samverkan mellan kommunerna och Landstinget

Många barn och ungdomar upplever idag psykisk ohälsa och mycket tyder på att ohälsan ökar. Att drabbas av psykisk ohälsa som barn eller ungdom kan ge allvarliga konsekvenser, exempelvis alkohol- och drogmissbruk, självskadebeteende eller självmordsförsök.

För att kunna förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga behöver olika verksamheter samordna sina insatser i större grad.

Områden där det bland annat sker utvecklingsarbete är

 • Samverkan när det gäller
  • Hälso- och munhälsoundersökningar för placerade barn
  • Socialtjänsterna och barnpsykiatri
  • Ungdomsmottagningar
 • Säkerställande att arbetet enligt barnkonventionen stärks
 • Öka barns delaktighet

Social barn- och ungdomsvård

Kalmar län har antagit en handlingsplan grundad på SKL:s nationella handlingsplan Stärkt skydd för barn och unga. De prioriterade områdena i handlingsplanen är

 • Tidigt riktat stöd
 • Utveckla samverkan socialtjänst/skola/landsting,
 • Stärka familjehemsvården,
 • Stabilitet som kompetensstrategi,
 • Kompetensutveckling inom myndighetsutövning samt
 • Socionombehörighet.

Utöver detta sker bland annat arbete med att utveckla ett mer evidensbaserade arbetssätt och förbättra den systematiska uppföljningen inom socialtjänsten. Samverkan sker mellan länets kommuner inom flera områden.