Bakgrund/syfte

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso och sjukvårdslagen (HSL), bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP, när en person har behov av insatser från båda huvudmännen.

I länet har en arbetsgrupp med representanter från kommun och landsting, tagit fram en länsgemensam riktlinje, giltig från 2013-01-01, reviderad och godkänd 2014-05-09. En SIP-arbetsgrupp under Länsgemensam ledning i samverkan, har i uppdrag att uppdatera aktuella dokument och riktlinjen utifrån kommande förändringar i Betalningsansvarslagen/Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård SOU 2015:20. I takt med att detta blir färdigt läggs det ut på den gemensamma hemsidan för verksamheter att ta del av.

Syftet är att genom förbättrad samordning ge ökat inflytande och delaktighet för den enskilde och dennes närstående, och att tillsammans med berörda vård- och omsorgsgivare få en helhetsbild av personens situation.