Brukarrådet i Kalmar län för missbruks- och beroendefrågor

Brukarrådet är ett nätverk av ideella brukarorganisationer, anhörigorganisationer och brukare.

Brukarrådet vill vara en resurs i att verka för och stärka brukar- och anhöriginflytandet med målsättningen att minska riskbruk och missbruk samt att stärka beroendevården i Kalmar län.

Rådet arbetar för att öka förståelsen för människor med beroendesjukdomar och hjälpa till att minska utanförskapet.

Brukarrevision

Brukarrevision är en väg för att öka brukarinflytandet.

Brukarrådet har revisorsutbildare och gör revisioner utifrån modellen brukarstyrda brukarrevisioner vilket innebär utvärdering ur ett användarperspektiv.

Metoden bygger på att det är brukare själva som planerar, formulerar enkätfrågor och genomför intervjuer.