Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kommunerna och landstinget i Kalmar län arbetar gemensamt med att utveckla missbruks- och beroendevården.

Arbetet samordnas av Regionförbundet i Kalmar län. Ansvariga för att driva det regionala arbetet framåt är den samordnande gruppen missbruk och beroende med representanter från kommunerna och landstinget tillsammans med utvecklingsledaren.

Ledningsgrupp för arbetet är Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län bestående av kommunernas social- coh omsorgschefer samt landstingets förvaltningschefer.

Sedan 2015 finns en regional samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med riskbruk, missbruk och beroende (se överenskommelser).

Även lokala samverkansöverenskommelser mellan kommun och landsting  har upprättats i alla kommuner (se överenskommelser). Ansvariga för dessa är lokala samverkansgruper i varje kommun med representanter för kommun, psykiatri och primärvård.

Kompetensutveckling

Personal inom missbruks- och beroendevården i länet erbjuds kontinuerligt utbildningar i flera metoder rekommenderade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Utbildningarna anordnas antingen via Regionförbundet eller via landstingets Kliniska Tränings Center (KTC). Planerade utbildningar hittas på Regionförbundets hemsida under Kurser och konferenser respektive landstingets hemsida.

Förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården

"Att stärka barn och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende" är en nationell fördjupningskurs från SKL och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) till hjälp för verksamheter som vill utveckla sin kompetens kring barn och föräldrar i familjer med missbruk.

Regionförbundet stödjer kommunerna i att utveckla ett familjeorienterat arbetssätt med syfte att öka samordningen vid utredning och stöd i familjer med missbruk.

Vill du veta mer om arbetet med förstärkt barn- och föräldraperspektiv och fördjupningskursen är du välkommen att kontakta utvecklingsledaren.

LOB

Kommunerna och landstinget i Kalmar län tillsammans med polisen bedriver sedan 2014 ett utvecklingsarbete kring personer omhändertagna enligt Lagen om Omhändertagande av Berusade personer (LOB).

Regeringen har under 2014-2016 erbjudit stimulansmedel i syfte att stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete där landsting, polis och kommuner gemensamt ska utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av personer som omhändertas enligt LOB, så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras.

Brukarmedverkan

Att involvera brukare i förbättringsarbetet är något som lyfts fram såväl på nationell som regional nivå. Det handlar om inflytande både på individ- verksamhets- och organisationsnivå.

Brukarrådet i Kalmar län för riskbruks-, missbruks- och beroendefrågor är ett nätverk av ideella organisationer, brukare och anhörigorganisationer. Under hösten 2015 genomförde brukarrådet en brukarstyrd brukarrevision i Vimmerby kommun.