Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst - Kalmar län

Kompass hjälper oss ta ut riktning samt att hålla kursen för en gemensam utveckling inom socialtjänsten i Kalmar läns kommuner. Att tydligt och i samverkan leda mot resultat, mäta effekter och behålla eller ändra riktning.

Verksamheten bedrivs av regionförbundet på uppdrag av socialtjänsterna i länets kommuner. Utvecklingsarbetet 2015-2016 ska utvecklas och följas upp i nära dialog med nätverket av socialchefer i länet i samarbete med utvecklingssamordnare FoU samt verksamhetsansvarig på regionförbundet.

Politisk styrning av Kompass verksamhet sker via regionförbundets Primärkommunala nämnd som är direkt underställd regionförbundets styrelse.

Vid årsskiftet 2014/2015 var tre beställningar utformade av länets socialchefer och regionförbundet och innefattar följande projekt:

  • Projekt 1 - Implementering av IBIC i Kalmar län
  • Projekt 2 - Plan för kompetensutveckling IFO Kalmar län
  • Projekt 3 – CAN- Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete inom alkohol, narkotika och tobak (Avtal 2014- 2018)