Funktionshinder

Sedan 2014 finns en samordnande grupp som består av representanter från fem av länets kommuner och landstingets habiliteringsverksamhet som arbetar med att utveckla insatser för personer med funktionshinder.

Uppdraget för gruppen är att tillsammans med den regionala utvecklingsledaren styra, påtala och initiera nya utvecklingsområden utifrån nedanstående punkter. För kommande regionalt utvecklingsarbete kommer fokus ligga på att:

  • bidra till ökad kunskap om och stimulera till nyttjande av tillgängliga metoder för kommunikation med barn med funktionsnedsättning
  • följa det nationella arbete som pågår när det gäller brukarundersökning riktad till utvecklingsområdets målgrupper, tillika undersöka möjligheterna och förbereda genomförandet av brukarrevision
  • påbörja arbetet med att skapa länsgemensamma riktlinjer för en förstärkt och reell brukarmedverkan i samband med att genomförandeplaner upprättas
  • i de aktiviteter som genomförs ska Konventionen om barns rättigheter och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beaktas
  • systematisk uppföljning kommer initieras, genomföras och/eller utvecklas i anslutning till de aktiviteter som tydliggörs i kommande aktivitetsplan

För att ytterligare ge förstärkning åt en mer evidensbaserad praktik kommer Samordnande gruppen tillsammans med regional utvecklingsledare att stödja uppbyggnaden av YH utbildning till stöd-pedagog under förutsättning att nödvändiga beslut fattas av YH myndigheten.

De regionala stödstrukturerna i landet genomförde under 2012 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en kartläggning av utvecklingsbehoven inom funktionshinderområdet. De regionala rapporterna sammanställdes och redovisades av SKL och har sedan legat till underlag för Socialdepartementets och SKL:s beslut om att verksamhetsområdet ska innefattas i de gemensamma strategierna för att utveckla en mer evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Socialdepartementet och SKL har kommit överens om att utvecklingsarbetet inom Stöd till personer med funktionsnedsättning ska prioriteras inom tre områden och dessa har Länsgemensam ledning i samverkan socialtjänst och angränsande områden Hälso- och sjukvård i Kalmar län ställt sig bakom

  1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
  2. Förstärkt brukarmedverkan
  3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning


 
Fakta: Funktionshinder och funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom, eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara bestående eller av övergående natur.

Ett funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen.
(Källa: Autism- & Aspergerförbundet, Socialstyrelsens Termbank).