Sammanhållen vård och omsorg

De mest sjuka äldre har stort behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg.

Det ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränser.

Sköra äldre har en problembild med livslånga, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar där behov finns av insatser från flera vårdgivare samtidigt under lång tid. Vård och omsorg är idag inte designad för dessa behov vilket leder till onödiga sjukhusvistelser och risk för vårdskador.

För att på ett hälsofrämjande sätt arbeta för en mer sammanhållen vård och omsorg som utvecklar omhändertagandet utifrån den sjuka äldres behov används indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar.