Preventivt arbetssätt

Undernäring, fall, trycksår, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion är kopplade till varandra och viktiga att förebygga oavsett medicinsk diagnos och var vård och omsorg sker.

Registrering och riskbedömning i kvalitetsregistret Senior alert ger möjlighet att bedriva ett systematiskt och förebyggande förbättringsarbete med överblick över resultaten av arbetet.