Unga som resurs för regional hållbar tillväxt

Barn och ungdomar är en resurs för Kalmar län och en viktig faktor för långsiktig tillväxt. Inriktningen för vårt arbete stämmer väl överens med de fyra aspekterna i den nationella ungdomspolitiken.

"Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen." Så lyder de nationella ungdomspolitiska målen - Med fokus på unga. De utgår från ungas inflytande, ungas egen försörjning och ungas psykiska hälsa och ska vara vägledande för alla statliga beslut. Ungdomspolitiken är tvärsektoriell.

Barn och ungdomar är en resurs för Kalmar län och en viktig faktor för långsiktig tillväxt. Målet är att Regionförbundet ska vara en tydlig och vägledande aktör i den regionala ungdomspolitiken. Vårt arbete ska vara tydligt för ungdomar och för vuxna som arbetar med ungdomar. Målet är också att utveckla service i form av information till ungdomar i regionen, exempelvis om nationella och internationella program och utbyten.

För att stödja utvecklingsarbetet med samverkan, nätverksbyggande och kompetensutveckling kring ungdomsfrågor i Kalmar län fokuserar regionförbundet på två huvudspår:

Lokal ungdomspolitisk uppföljning

Syfte: Att ta fram statistiskt jämförbart material som belyser ungas situation i Kalmar län. Att materialet ska kunna användas som beslutsunderlag och relateras till den regionala utvecklingsstrategin RUSen. 

Möjligheter för unga i Kalmar län

Syfte: Att stärka ungas internationella kompetens och möjligheter till internationella erfarenheter genom volontärutbyten inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa och stöd och utbildningar till vuxna som jobbar med unga. Samt att skapa nya möjligheter för ungas engagemang på hemmaplan genom att stötta verksamheter, kommuner och föreningar i deras ungdomsarbete.