Kommunstrategisk Samverkan

En ökad samverkan mellan länets kommuner och mellan länets kommuner och regionförbundet har under de senaste åren utvecklats kring en rad olika funktioner och samarbetsprojekt.

Under hösten 2014 beslutades att fördjupa samverkan ytterligare mellan länets kommuner och mellan länets kommuner och regionförbundet. Detta innebar att Primärkommunala nämnden (PKN) tillsammans med länets kommunchefer och regionförbundet 2015 påbörjade ett långsiktigt arbete för kommunernas samverkan i länet.

Behovet har sin bakgrund i bland annat de demografiska utmaningar som vår del av landet står inför de kommande åren. Vi har rikets äldsta befolkning, låga födelsetal, stora pensionsavgångar och en stor del av våra ungdomar flyttar från regionen. Vi står, med andra ord, inför stora utmaningar som kräver en ökad samverkan, nya arbetsformer och nya lösningar. Våra slutsatser, och förslag till nyordning, sammanfaller i princip med OECD´s i rapporten "Territorial reviews 2012". Samverkan utgår ifrån strategiska överläggningar mellan PKN och länets kommunchefer.

Under 2018 sammanträder Kommunstrategisk samverkan Kalmar län enligt följande: 

31 januari
3-4 maj 

24-25 maj
5 september
23 november