Jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län genomför ett omfattade arbete med att jämställdhetsintegrera den egna verksamheten.

Personalen har utbildats i jämställdhetsintegrering som strategi och ett omfattande jämställdhetsarbete har bedrivits.

Alla områden har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv för att kunna formulera mål för arbetet. Därefter har även konkreta insatser planerats och genomförts.

Parallellt med det interna jämställdhetsarbetet tog vi på uppdrag av Näringsdepartementet fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014. Insatser för det fortsatta arbetet finns formulerat i uppföljningen av handlingsplanen. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Kalmar län pekar på vilka insatser som skulle stärka en hållbar utveckling och tillväxt.

Såväl RUS som OECDs Territorial Rewiew för Småland och Blekinge pekar på en rad utmaningar som Kalmar län står inför och en viktig del är att arbeta med jämställdhetsintegrering för att ta till vara på länets resurser. För att säkerställa att regionförbundets arbetsutskott, styrelse och primärkommunala nämnd ska kunna fatta jämställda beslut och bidra till att vi uppfyller de uppsatta målen i handlingsplanen, har vi tagit fram en checklista. Denna ska fungera som ett stöd till regionförbundets handläggare för att beslutsunderlagen ska innehålla information om hur besluten påverkar kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar. Checklistan bifogas beslutsunderlag till arbetsutskott, styrelse och primärkommunala nämnden.